علمی-پژوهشی
تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر پیچیدگی اقتصادی در گروه کشورهای با درآمد بالا (رویکرد گشتاورهای تعمیم‌یافته)

اشکان رحیم‌زاده؛ کریم حنفی نیری

دوره 4، شماره 14 ، اسفند 1402، صفحه 1-13

چکیده
  فناوری اطلاعات و ارتباطات با غلبه بر مرزهای جغرافیایی و افزایش جریان اطلاعات بر تنوع تولیدات و پیچیدگی اقتصادی اثرگذار است. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر مولفه های فناوری اطلاعات و ارتباطات بر پیچیدگی اقتصادی در گروه منتخب از کشورهای بادرآمد بالا می باشد. روش تحقیق از حیث هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها و اطلاعات توصیفی از نوع ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
شناخت چالش ها و عوامل موثر بر توسعه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر

محبوبه بابائی؛ ربابه پورجبلی؛ سعید رضایی کمر

دوره 4، شماره 14 ، اسفند 1402، صفحه 14-31

چکیده
  دولت به‌منظور ایجاد بستر اساسی برای رشد اقتصادی، آرامش و امنیت در محیط‌های اجتماعی و کاری، افزایش بهره‌وری، پیشگیری از تنش‌های مخرب، برقراری عدالت اجتماعی و رشد و توسعه جامعه، سعی دارد در چارچوب سیاست‌گذاری‌های رفاهی و مشخصا نظام بیمه‌های اجتماعی، نیروهای مولد جامعه را در برابر مخاطرات اقتصادی مورد حمایت قرار دهد. توسعه، تداوم ...  بیشتر

مقاله برگرفته از پایان نامه
آینده‌پژوهی حکمروایی شهری در دوران پساکرونا نمونه مورد مطالعه: کلانشهر تبریز

شهریور روستایی؛ رسول قربانی؛ حدیث بردبار

دوره 4، شماره 14 ، اسفند 1402، صفحه 32-53

چکیده
  هدف: کلانشهرها هنگام بروز چالش‌هایی نظیر پاندمی کرونا به دلیل نبود نظام مشارکت‌جویانه مردمی مبتنی بر حکمروایی مقتدر و در حضور کنشگران متعدد، دچار مسائل جدی مدیریتی می‌شوند، حل چنین مسائلی مستلزم واگذاری مسئولیت اداره امور شهر بر عهده مجموعه ذینفعان در غالب حکمروایی شهری می‌باشد. در همین راستا هدف بکارگیری رویکرد آینده‌پژوهی ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
تحلیلی بر زیست پذیری کالبدی مسکن شهری (نمونه موردی : شهر زنجان)

سعید نجفی؛ احمد راه دار؛ بهزاد اسمعیلی

دوره 4، شماره 14 ، اسفند 1402، صفحه 54-70

چکیده
  گره خوردن زیست انسان به مسکن، به عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از نیازهای اولیه انسانی، چالشی بر سنجش کیفیت زیستی است. از این رو پژوهش حاضر در پی سنجش کیفیت کالبدی مسکن بوده تا نشان دهد چه میزانی بر کیفیت زیست ساکنان تاثیرگذار خواهد بود. روش تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نظر نوع، توصیفی- تحلیلی است. به منظور گردآوری اطلاعات برای کسب بینش ...  بیشتر

مقاله برگرفته از پایان نامه
تحلیل تاثیر شبکه اقتصادی (نظام فعالیتی-عملکردی) فضاهای عمومی شهر بر شکل‌گیری قرارگاه‌های رفتاری(نمونه موردی بافت مرکزی شهر زنجان)

مهرداد دانش دوست؛ کوروش افضلی؛ افسون مهدوی

دوره 4، شماره 14 ، اسفند 1402، صفحه 71-86

چکیده
  فضاهای عمومی نقشی حیاتی در انرژی بخشیدن به زندگی مدنی در جامعه مصرفی معاصر ایفا می‌کنند فضاها در محیط شهری در حل مشکلات و رفع انزوای اجتماعی، اقتصادی و... ناشی از فرآیندهای شهرنشینی نقش اساسی دارند تصور فضا بدون محتوا و روابط اجتماعی و در مقابل درک و تصور جامعه بدون اجزاء و مناسباتِ فضایی مشکل است. حوزه عمومی فراهم کننده شکل‌گیری و ...  بیشتر

مقاله برگرفته از پایان نامه
ارزیابی اثرات اقدامات عمرانی در تثبیت جمعیت روستایی، مطالعه موردی: دهستان اک، شهرستان تاکستان

اکبر حسین زاده؛ حسین فراهانی؛ لطیفه شفیعی

دوره 4، شماره 14 ، اسفند 1402، صفحه 87-104

چکیده
  سکونتگاه‌های روستایی در سال‌های اخیر با هدف دستیابی به شرایط مساعد زندگی و ایجاد برابری، عدالت، کاهش فقر و نابرابری، ، بویژه نابرابری بین شهر ها و روستاها، در معرض طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ عمرانی با حجم سرمایه‌گذاری بالا قرار گرفته‌اند تا زمینه تثبیت جمعیت را در روستاها فراهم کنند. این مقاله به بررسی و ارزیابی اثرات اقدامات عمرانی ...  بیشتر