دانلود راهنمای تدوین مقاله برای فصلنامه پژوهش‌های جغرافیای اقتصادی

دریافت کاربرگ تعهد نویسندگان

دریافت کاربرگ تعارض منافع

راهنمای رفرنس‌دهی براساس روش APA

عنوان مقاله (حداکثر 20 واژه، بی تیتر 14)

 

نویسنده اول‌1، نویسنده دوم 2 و نویسنده سوم3*  (B Nazanin ، 10 bold)

1. مرتبه علمی، گروه یا رشته تحصیلی، نام دانشگاه و یا محل فعالیت، شهر، کشور (B Nazanin ، 10 bold)

2. مرتبه علمی، گروه یا رشته تحصیلی، نام دانشگاه و یا محل فعالیت، شهر، کشور(B Nazanin ، 10 bold)

3. مرتبه علمی، گروه یا رشته تحصیلی، نام دانشگاه و یا محل فعالیت، شهر، کشور(B Nazanin ، 10 bold)

* نویسنده مسئول: author@znu.ac.ir

چکیده (بین 250-300 واژه و در بخش­های زیر ارائه شود.)

بیان مسأله:

هدف:

روش:

یافته‌ها:

نتیجه­ گیری:

کلید واژه­ها: سه تا پنج واژه (به نحوی تعیین شوند که بتوان از آنها جهت تهیه فهرست موضوعی تهیه شود. کلید واژه­ها از عنوان مقاله نباشند)

 

?توجه: بدنه اصلی مقاله باید به ترتیب دارای موارد زیر باشد و از صفحه دوم شروع شود:

بیان مسأله

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

روش پژوهش

یافته­ ها و بحث

نتیجه­ گیری

منابع

 مجموع صفحات مقاله با احتساب اشکال و جداول نباید بیش از 18 صفحه باشد.

در مرحله ارسال مقاله، لازم است تا فایل اصلی مقاله (چکیده تا منابع) بدون ذکر و اشاره ای از نام نویسندگان ارائه شود. فایل مشخصات شامل عنوان مقاله، نام و افیلیشن کامل نویسندگان و چکیده به زبان فارسی و انگلیسی، به صورت جداگانه ارسال شود).

* برای رعایت بهتر فرمت شکلی مقاله پیشنهاد می شود مقاله خود را در این فایل نمونه کپی پیست نمایید.

متن مقاله: مقاله با نرم افزار  Word بر روی کاغذ A4 (با حاشیه از بالا  و پایین 3 و سمت چپ و راست 3 سانتی‌متر)تایپ شود. متن به صورت تک ستونی و فواصل بین خطوط به‌ صورت single باشد.

در استفاده از علائمی نظیر ، : . ؛ و غیره، به خاطر داشته باشید که کلیة این علائم بدون فاصله از حرف قبلی و با یک فاصله از حرف بعدی نوشته می‌شوند.

در کل متن مقاله در عبارات مورد نیاز، نیم­فاصله رعایت شود.

 

بیان مسأله (بی نازنین، 14 بولد)

  متن متن متن متن متن  متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن  متن متن متن متن متن  متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متنمتن متن متن متن متن  متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن    متن متن متن متن متن  متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن    متن متن متن متن متن  متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن(Zhang et al, 2015:15)( بی نازنین 12 نازک، متن انگلیسی تایمز 10).

ابتدای اولین خط هر پاراگراف در متن مقاله 3/0 سانتی­متر تورفتگی داشته باشد. فاصله بین پاراگراف ها صفر باشد.

 

در استفاده از واژه­ها و عبارات غیرفارسی تا حد امکان معادل فارسی آنها در متن بکاررود و خود عبارت در اولین بکارگیری در زیرنویس ذکر شود.

در داخل متن ارجاع فارسی و لاتین به این طریق (احدنژاد روشتی،۱۳9۴ :۱۰۵)؛ (عینالی و همکاران،1393: 98) به ترتیب با اندازه ۱۲ برای منابع فارسی و اندازه ۱0 برای منابع لاتین نوشته شود.

- دقت داشته باشید تمام منابع فارسی و انگلیسی در فهرست منابع قرار داشته باشد و از ذکر منابعی که در متن استفاده نشده است، جداً خودداری گردد.

- از بکار بردن واژه همان در منابع داخل متن (همان، 1395: 20) خوداری شود.

پیشینه پژوهش و مبانی نظری (بی نازنین، 14 بولد، فاصله از متن بالا: 18 pt )

تیتر فرعی (بی نازنین، 12 بولد، فاصله از متن بالا: 12 pt)

متن متن متن متن متن  متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن  متن متن متن متن متن  متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متنمتن متن متن متن متن  متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن    متن متن متن متن متن  متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن    متن متن متن متن متن  متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن (بی نازنین 12 نازک، متن انگلیسی تایمز 10).

* ترجیحاً از منابع به­روز و مرتبط با موضوع مقاله استفاده شود.

روش پژوهش

متن متن متن متن متن متن متنمتن متن متن متن متن  متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن (بی نازنین 12 نازک، متن انگلیسی تایمز 10).

  در روش پژوهش، روش شناسی انجام کار تحقیق باید ارائه شود. توضیح روش­های شناسایی و ارزیابی، شیوه اجرای پژوهش و طرح آماری باید کاملاً گویا بوده و در آن مشخصات محل، زمان و نحوه اجرای همراه با روش جمع آوری داده‌ها و پردازش و تحلیل آماری آنها ارائه شوند. از شرح جزئیات پرهیز و فقط به ارایه اصول با ذکر مأخذ اکتفا شود. روش‌های ابداعی یا موارد خاصی که برای اولین بار به­کار گرفته شده است به­طور کامل شرح داده شوند.

یافته‌ها و بحث (بی نازنین، 14 بولد، فاصله از متن بالا: 18 pt )

تیتر فرعی (بی نازنین، 12 بولد، فاصله از متن بالا: 12 pt)

متن متن متن متن متن متن متنمتن متن متن متن متن  متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن (بی نازنین 12 نازک، متن انگلیسی تایمز 10).

 ? جداول:

- هر جدول از شماره، عنوان، سرستون‌ها و متن جدول تشکیل می‌شود. برای درج عنوان، پس از کلمه "جدول" و شماره آن، نقطه و سپس عنوان ذکر شود. عنوان جدول در بالای آن درج می­شود. شماره جدول (ها) به ترتیب ارائه نتایج آنها در مقاله تعیین و محل قرار‌گیری شماره آنها پس از ارائه نتایج ذیربط در متن مقاله می‌باشد.

- تمام جداول دارای منبع باشد. در صورتی که مطالب ارائه شده در جداول نتیجه پژوهش حاضر باشد نیازی به ارائه منبع نمی­باشد.

-کلیه اعداد در متن مقاله و جداول باید به فارسی نوشته شود و از ارائه اعداد به لاتین خودداری شود.

-  اعداد اعشاری در زبان فارسی باید با اعشار نوشته شوند (3/2) و ارائه اعداد اعشاری با نقطه 2.3 و یا ویرگول 2،3خودداری شود.

تنظیم جدول به شکل زیر انجام پذیرد:

 

جدول 1

عنوان جدول (بی نازنین 10، ایتالیک)

بی نازنین 10 بولد

بی نازنین 10 بولد

بی نازنین 10 بولد

بی نازنین 10 بولد

(B Nazanin10)     متن جدول (مطالب از سمت راست نوشته شود)

متن متن متن

متن متن متن

متن متن متن

B Nazanin(10)     متن جدول

متن متن متن

متن متن متن

متن متن متن

B Nazanin(10)     متن جدول

متن متن متن

متن متن متن

متن متن متن

B Nazanin(10)     متن جدول

متن متن متن

متن متن متن

متن متن متن

B Nazanin(10)     متن جدول

متن متن متن

متن متن متن

متن متن متن

برگرفته از:

? شکل‌ها:

- شکل‌ها با فرمت تک ستونی با کیفیت مطلوب در مقاله درج می‌شوند.

- کلیه شکلها، نمودارها و تصاویر با واژه "شکل" نامگذاری شده و عنوان شکل در زیر آن درج شود.

- شماره شکل(ها) به ترتیب ارائه نتایج آنها در مقاله تعیین و محل قرار‌گیری شماره آنها پس از ارائه نتایج ذیربط در متن مقاله می‌باشد.

 

شکل 1 (بی نازنین 10 بولد). موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه(بی نازنین 10، معمولی)

برگرفته از:

? روابط و فرمول­های ریاضی:

روابط و فرمول­های ریاضی با یک سایز کوچکتر از متن مقاله و از سمت چپ تایپ می‌شوند و برای اشاره به آن­ها از شماره فرمول در داخل پرانتز استفاده می‌شود. شماره هر فرمول در گوشه سمت راست آخرین سطر فرمول درج می‌شود.

 ?تذکر: به کاربردن اعداد به صورت لاتین (به استثنای فرمول‌ها) مجاز نمی‌باشد، بنابراین تمام اعداد در داخل متن و جداول به صورت فارسی تایپ شده و دقت شود که تنظیمات نرم افزار آفیس به صورت (Context) باشد.

نتیجه­ گیری

متن متن متن متن متن متن متنمتن متن متن متن متن  متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن

منابع

منابع فارسی در این بخش ارائه شود.

شیوه رفرنس نویسی در نشریه براساس APA است. لطفا فایل پی دی اف شیوه­نامه APA را از سایت نشریه دریافت نموده ارجاعات و فهرست منابع را کاملاً براساس آن تنظیم نمایید.

برای نمونه:

عینالی، جمشید؛ و رومیانی، احمد. (1393)، نقش سرمایه گذاری های مالی در توسعه روستایی با تاکید بر گردشگری خانه های دوم مورد: شهرستان بوئین زهرا، اقتصاد فضا و توسعه روستایی، سال سوم، شماره ۱، صص 91-75

 

References

منابع لاتین در این زیر این عنوان ارائه شود.

لازم است برای منابع فارسی، معادل انگلیسی آنها براساس شیوه نامه APA  ارائه شود و با ذکر عبارت (in Persian) در انتهای هر منبع مشخص گردد.

از ترجمه اطلاعات منابع فارسی خودداری نموده و به منظور هماهنگی با سایر پایگاه­های استنادی، به صفحه انگلیسی منبع مورد نظر مراجعه نموده و اطلاعات را از انجا استخراج نمایید.

Abedi Jafari, A., & Amiri, M. (2019). Meta-Synthesis as a method for synthesizing qualitative researches. Methodology of Social Sciences and Humanities, 99, 73-87. (in Persian)

Atkinson, R., Dörfler, T., Hasanov, M., Rothfu, E., & Smith, I. (2017). Making the case for self-organization: understanding how communities make sense of sustainability & climate change

through collective action. Sustainable Society, 9 (3), 1-20.

 

Article Title Article Title (Times New Roman, 16 Bold)

Author [1], Author2 and Author 3*

1.معادل افیلیشن فارسی به صورت زیر:

2. Associate Professor, Department of ………, Faculty of ………., University of ……. , City, Country                

3.

* Corresponding Author, author@znu.ac.ir

 

ABSTRACT (بین 320 تا 350 واژه و در قالب بخش های زیر ارائه شود.)

Background:

Objectives:

Method:

Result:

Conclusion:  

Keywords: (معادل کلیدواژه های فارسی)  


Cite this article:

Ghorbanzadeh, O., Valizadeh Kamran, K., Blaschke, T., Aryal, J., Naboureh, A., Einali, J., & Bian, J. (2019). Spatial prediction of wildfire susceptibility using field survey gps data and machine learning approaches. Fire, 2(3), 43.