داوری مقالات در فصلنامه«پژوهش‌های جغرافیای اقتصادی » به روش داوری همتا - دو سویه ناشناس (Double blind peer review) است (هویت نویسنده مقاله و داور برای دو طرف مشخص نیست).

- داوران موظفند در مدت زمان مشخص شده و براساس سیاست ها و دستورالعمل فصلنامه«پژوهش‌های جغرافیای اقتصادی» اقدام به داوری مقاله نمایند.
- هر مقاله حداقل توسط دو داور متخصص در حوزه موضوعی مربوطه، مورد ارزیابی قرار می گیرد.