نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد واحد زنجان

2 دانشجوی دکترای تخصصی جامعه شناسی

چکیده

دولت به‌منظور ایجاد بستر اساسی برای رشد اقتصادی، آرامش و امنیت در محیط‌های اجتماعی و کاری، افزایش بهره‌وری، پیشگیری از تنش‌های مخرب، برقراری عدالت اجتماعی و رشد و توسعه جامعه، سعی دارد در چارچوب سیاست‌گذاری‌های رفاهی و مشخصا نظام بیمه‌های اجتماعی، نیروهای مولد جامعه را در برابر مخاطرات اقتصادی مورد حمایت قرار دهد. توسعه، تداوم و اثربخشی پایدار این موضوعات در گرو پویایی دائمی حوزه‌های متولی نظام رفاهی و بیمه‌های اجتماعی است. پژوهش حاضر کیفی و با رویکرد تحلیل مضمون می‌باشد. واحد مطالعه این پژوهش شامل: اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها در انواع رشته‌های بیمه؛ مدیران؛ معاونین؛ کارشناسان و مسئولان کارگزاران بیمه در 31 استان است که به تعداد 18 نفر و ازطریق روش نمونه‌گیری قضاوتی انتخاب شدند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر نیز با وجود مشارکت عمده دولت با نگاه حمایتی و بیمه‌ای، بارها دچار تغییرات در قوانین و مقرارت اولیه و ضعف در عملکرد شده است. در این رابطه، به‌منظور طراحی مدل مطلوب توسعه بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر، گردآوری داده‌ها بااستفاده از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته انجام شد. تعداد کدهای استخراج شده اولیه 1535 بودند که در مرحله بعدی به 113 کد تبدیل و در مرحله کدگذاری ثانویه (محوری) به 44 کد فرعی تبدیل شدند که در مرحله کدگذاری گزینشی این تعداد به 4 کد اصلی تبدیل شدند که عبارتند از: مقوله اول عوامل اجتماعی شامل 12 مولفه؛ مقوله دوم عوامل فرهنگی شامل 9 مولفه؛ مقوله سوم عوامل اقتصادی شامل 6 مولفه؛ مقوله چهارم عوامل سازمانی شامل 9 مولفه. بدین ترتیب، باتوجه به تم چهارگانه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سازمانی و مقوله‌ها و مفاهیم مرتبط با آن، طراحی الگوی توسعه و پیشرفت کارگزاران با در نظر گرفتن تمامی این جوانب و ظرفیت‌ها و محدودیت‌ها چه در بخش نحوه به‌کارگیری متقاضیان مجوز کارگزاری تا بخش آموزش و استانداردسازی نحوه ارایه خدمات به مشتریان، می‌تواند تمامی عیوب و نواقص موجود تا به امروز را رفع نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying the challenges and factors affecting the development of Social insurance fund for farmers, rural residents, and nomads

نویسندگان [English]

  • mahboobeh babaei 1
  • robabeh pourjabali 1
  • saeed rezaee ali kamar 2

1 Assistant Professor of Azad University, Zanjan branch

2 PhD student in sociology

چکیده [English]

In order to create a basic platform for economic growth, peace and security in social and work environments, increasing productivity, preventing destructive tensions, establishing social justice and the growth and development of society, the government is trying, within the framework of welfare policies and specifically the social insurance system, the productive forces of society. to support against economic risks. The development, continuity and sustainable effectiveness of these issues depend on the constant dynamics of the fields in charge of the welfare system and social insurance. The current research is qualitative and with thematic analysis approach. The study unit of this research includes: academic faculty members of universities in various fields of insurance; Managers; assistants; There are 18 experts and officials of insurance brokers in 31 provinces who were selected through judgmental sampling. The findings of the research show that the social insurance fund of farmers, villagers and nomads, despite the major participation of the government from a protective and insurance point of view, has undergone many changes in the basic rules and regulations and weak performance. In this regard, in order to design the optimal model for the development of social insurance for farmers, villagers and nomads, data was collected using semi-structured interviews. The number of initially extracted codes was 1535, which were converted into 113 codes in the next stage and 44 sub-codes in the secondary (central) coding stage. including 12 components; The second category of cultural factors includes 9 components; The third category of economic factors includes 6 components; The fourth category of organizational factors includes 9 components. In this way, according to the four themes of economic, social, cultural and organizational and the related categories and concepts, the design of the model of development and progress of brokers, taking into account all these aspects and capacities and limitations, whether in the part of how to employ license applicants Brokerage, up to the training department and standardization of the way of providing services to customers, can fix all the defects and deficiencies that exist until today.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Insurance fund
  • rural insurance
  • theme analysis
  • development model