علمی-پژوهشی
تحلیل تاثیرات تحریم های اقتصادی بر کیفیت زندگی روستاییان (مطالعه موردی: روستاییان ساکن در بخش مرکزی شهرستان کاشمر)
تحلیل تاثیرات تحریم های اقتصادی بر کیفیت زندگی روستاییان (مطالعه موردی: روستاییان ساکن در بخش مرکزی شهرستان کاشمر)

میترا یاراحمدی؛ حمداله سجاسی قیداری

دوره 4، شماره 12 ، شهریور 1402، صفحه 1-24

چکیده
  ارتقاء و توسعه کیفیت زندگی روستاییان به عنوان عاملی در جهت افزایش رفاه، کاهش نابرابری های روستا - شهری و دستیابی به توسعه پایدار روستایی، از اهمیت بسزایی برخوردار است. این درحالی است که تحریمهای اقتصادی ...  بیشتر
علمی-پژوهشی
واکاوی تاثیر شیوع پاندمی کووید19 بر زنجیره تامین محصولات کشاورزی روستاهای استان کرمانشاه
واکاوی تاثیر شیوع پاندمی کووید19 بر زنجیره تامین محصولات کشاورزی روستاهای استان کرمانشاه

نبی موسی زاده؛ جعفر توکلی

دوره 4، شماره 12 ، شهریور 1402، صفحه 25-47

چکیده
  ویروس کرونا و آثار و پیامدهای آن، وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم را با چالش‌های زیادی مواجه کرده‌است، که کشورها اقدامات و روش‌های مختلفی را به منظور جلوگیری از اشاعه بیشتر این ویروس انجام داده‌اند، این ...  بیشتر
علمی-پژوهشی
تورم اقتصادی و رخنه معیشتی در فضاهای پیراشهر بیرجند
تورم اقتصادی و رخنه معیشتی در فضاهای پیراشهر بیرجند

محمد حجی پور؛ طاهره رضائی؛ محمود فال سلیمان

دوره 4، شماره 12 ، شهریور 1402، صفحه 47-60

چکیده
  یکی از چالش‌های همیشگی و تشدید شده در برابر نظام سیاسی و مدیریتی ایران تورم بوده است. تلاش‌های زیادی تاکنون برای شناسایی علل آن و همچنین فائق آمدن بر آن از جانب محققین و دست‌اندرکاران نظام اجرایی این ...  بیشتر
علمی-پژوهشی
بررسی آثار اقتصادی و اجتماعی تخصیص اعتبارات دولتی توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها در پهنه سرزمین ایران
بررسی آثار اقتصادی و اجتماعی تخصیص اعتبارات دولتی توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها در پهنه سرزمین ایران

محمد غفاری فرد؛ سید احمد موسوی

دوره 4، شماره 12 ، شهریور 1402، صفحه 61-79

چکیده
  رشد و توسعه اقتصادی از اهداف اساسی تمام کشورهای دنیا بهشمار می‌رود که تاکنون عوامل متعددی تأثیرگذار برای این هدف ارائه شده است. بودجه عمرانی دولت یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین عوامل تأثیرگذار در رشد ...  بیشتر
علمی-پژوهشی
تحلیل عوامل موثربر توسعهی رقابت پذیری در گردشگری مذهبی شهر زنجان
تحلیل عوامل موثربر توسعهی رقابت پذیری در گردشگری مذهبی شهر زنجان

محمدجواد عباسی؛ قمر عباسی

دوره 4، شماره 12 ، شهریور 1402، صفحه 80-104

چکیده
  هدف پژوهش حاضر؛ تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه رقابت‌پذیری گردشگری مذهبی و آزمون آن در محدودۀ مورد مطالعه (با تاکید برمراسم آیینی شهر زنجان) است. تحقیق حاضر با هدف ایجاد درک و دانشی کاربردی برای سیاست‌‌گذاران ...  بیشتر
علمی-پژوهشی
استراتژی موثر بازاریابی محصولات گلخانه‌ای در مناطق روستایی شهرستان جیرفت با تاکید بر مدل SWOT و QSPM
استراتژی موثر بازاریابی محصولات گلخانه‌ای در مناطق روستایی شهرستان جیرفت با تاکید بر مدل SWOT و QSPM

احمد رومیانی؛ سید رضا حسینی کهنوج؛ محمد خراج

دوره 4، شماره 12 ، شهریور 1402، صفحه 105-120

چکیده
  کشاورزی از مهمترین بخش‌های اقتصادی کشورهای دنیا است و نقش آن در توسعه و ثبات اقتصادی و سیاسی و بین‌المللی انکار ناشدنی است. توسعه کشاورزی مهمترین اولویت در برنامه های توسعه ملی کشورهای در حال توسعه ...  بیشتر