نوع مقاله : مقاله برگرفته از پایان نامه

نویسندگان

1 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

هدف: کلانشهرها هنگام بروز چالش‌هایی نظیر پاندمی کرونا به دلیل نبود نظام مشارکت‌جویانه مردمی مبتنی بر حکمروایی مقتدر و در حضور کنشگران متعدد، دچار مسائل جدی مدیریتی می‌شوند، حل چنین مسائلی مستلزم واگذاری مسئولیت اداره امور شهر بر عهده مجموعه ذینفعان در غالب حکمروایی شهری می‌باشد. در همین راستا هدف بکارگیری رویکرد آینده‌پژوهی برای تبیین اهمیت حکمروایی شهری در دوران پساکرونا، شناسایی ابعاد و مولفه‌های اصلی حکمروایی شهری، شناسایی عوامل کلیدی موثر بر آینده حکمروایی شهری در دوران پساکرونا، تدوین سناریوهای طلائی، ادامه‌روند موجود یا ایستا و ضعیف با مدنظر قرار دادن عناصر مهم و تاثیرگذار و انتخاب سناریو مطلوب برای حکمروایی شهری در دوران پساکرونا در کلانشهر تبریز می‌باشد. روش‌شناسی: پژوهش حاضر به لحاظ هدف توسعه‌ای-کاربردی و به لحاظ ماهیت توصیفی-تحلیلی می‌باشد. برای گردآوری اطلاعات از دو روش کتابخانه‌ای و میدانی بهره گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش 32 نفر از کارشناسان خبره در بخش‌های دانشگاهی و مدیریت شهری می‌باشد که به صورت نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده‌اند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم‌افزارهای میک‌مک و سناریو ویزارد و SPSS استفاده شده است. یافته‌ها: 19 عامل بر حکمروایی شهری در دوران پساکرونا اثرگذار می‌باشد که از میان این عوامل، 8 عامل کلیدی (مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی، عدالت‌محوری، شفافیت، آگاهی‌بخشی، مشارکت شهروندان، قانون‌مندی، تمرکززدایی و آموزش مستمر شهروندان) برای حکمروایی شهری در دوران پساکرونا در کلانشهر تبریز شناخته شده‌اند. سناریو‌های قوی، ضعیف و با سازگاری بالا یا باورکردنی با استفاده از نرم‌افزار سناریو ویزارد استخراج گردیدند. نتیجه‌گیری: از میان سناریوهای مذکور، سناریو با سازگاری بالا یا باورکردنی به دلیل اینکه حد واسط بین دو سناریو دیگر می‌باشد با استفاده از تحلیل استقرایی مورد بررسی قرار گرفت و سه سناریو محتمل (طلایی، ادامه روند موجود یا ایستا و فاجعه) برای آینده حکمروایی شهری در دوران پساکرونا در کلانشهر تبریز نگارش گردید که در نهایت طبق نظر کارشناسان، سناریو طلایی، سناریو مطلوب پژوهش می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The future study of urban governance in the post-corona era Case study: Metropolis of Tabriz

نویسندگان [English]

  • shahrivar rostaei 1
  • Rasoul Ghorbani 1
  • Hadis Bordbar 2

1 Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Planning and Environmental Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran.

2 Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Planning and Environmental Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran.

چکیده [English]

Objective: When challenges such as the Corona pandemic arise, metropolitan areas face serious management problems due to the lack of a system of citizen participation based on strong governance and the presence of multiple stakeholders. The solution to such problems requires the transfer of responsibility for the management of urban affairs to the group of actors that make up the bulk of urban governance. The aim of the present research is to use the futurological approach to explain the meaning of urban governance in the post-corona era, to identify the main components of urban governance, to determine the key factors influencing the future of urban governance in the post-corona era, to formulate a golden scenario, the continuation of the existing or static trend and a weak scenario by considering important elements and It is effective and to choose the optimal scenario for urban governance in the post-corona era in the metropolis of Tabriz. Methodology: The current research is developmentally relevant in terms of the purpose and descriptive-analytical in terms of nature. Two methods were used to obtain information: Library and fieldwork. The statistical population of the study is 32 experts from academic departments and the city administration, selected through purposive sampling. Micmac, Scenario Wizard and SPSS software were used for data analysis. The results: 19 factors have an impact on urban governance in the post-corona era. Among these factors, 8 key factors (responsibility and accountability, justice orientation, transparency, awareness, citizen participation, legality, decentralization and continuous education of citizens) were identified for urban governance in the post-corona era in Tabriz metropolis. With the help of Scenario Wizard software, strong, weak and highly compatible or credible scenarios were extracted. Conclusion: Among the scenarios mentioned, the scenario with high compatibility or credibility, as it lies between the other two scenarios, was examined using inductive analysis. Three possible scenarios (golden, continuation of the existing or static trend and disaster) were written for the future of urban governance in the post-Corona era in metropolis of Tabriz, and finally, according to experts, the golden scenario is the optimal scenario for research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban governance
  • Corona
  • Urban management
  • Metropolis of Tabriz