نوع مقاله : مقاله برگرفته از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

2 هیئت علمی گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده

فضاهای عمومی نقشی حیاتی در انرژی بخشیدن به زندگی مدنی در جامعه مصرفی معاصر ایفا می‌کنند فضاها در محیط شهری در حل مشکلات و رفع انزوای اجتماعی، اقتصادی و... ناشی از فرآیندهای شهرنشینی نقش اساسی دارند تصور فضا بدون محتوا و روابط اجتماعی و در مقابل درک و تصور جامعه بدون اجزاء و مناسباتِ فضایی مشکل است. حوزه عمومی فراهم کننده شکل‌گیری و تحقق جامعه مدنی بوده و فضای شهری تجلی کالبدی حوزه عمومی است. پژوهش حاضر به دنبال تحلیل تاثیر شبکه اقتصادی در قالب نظام فعالیتی- عملکردی بر شکل‌گیری قرارگاه-های رفتاری در محدوده پیاده‌راه سبزه میدان شهر زنجان به عنوان فضای عمومی است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی مبتنی بر پیمایش میدانی است. جامعه آماری تحقیق حاضر شهروندان رهگذر و کسبه‌ای است که به اهداف مختلف حضور داشته‌اند. برحسب فرمول کوکران و با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، 340 نفر به عنوان نمونه مورد پرسش‌گری قرار گرفته‌اند. به منظور تعیین الگوهای رفتاری افراد، چهار نوع الگوی مشاهده شده برروی عابران پیاده اتخاذ شد و رصدها دریک زمان مشخص ساعات صبح وعصر درمیان مردان و زنان درنظر گرفته شد. شاخص-های نظام شبکه اقتصادی در قالب نظام فعالیتی-عملکردی در چهار لایه متفاوت براساس تکنیک تصمیم گیری ویکور رتبه‌بندی شده‌اند. یافته‌ها نشان داد که هر چهار لایه دارای بررسی شده نظام فعالیتی عملکردی متفاوت از یکدیگر می‌باشند. منطق اجتماعی فضا نشان داد قطعه چهار، پیاده‌راه سبزه میدان از نظر نظام فعالیتی-عملکردی قرارگاه رفتاری مستعدتر از سایر قطعات محدوده بوده و در فضای تولیدشده و مسبوق به تاریخ، پیش از آنکه اجتماعی شونده باشد، به واسطه‌ی شبکه‌های حضوریِ مختلف اقتصادی، اجتماعی کننده است. همچنین عامل زمان شاید به تنهایی بتواند قرارگاه‌های رفتاری جزیره‌ای را تولید نماید مانند دستفروشی مقابل مسجد جامع در زمان اقامه نمازها، ولی رخ‌داد رفتارهای اجباری نمی‌تواند عامل شکل‌دهنده قرارگاه رفتاری باشد و با ایجاد ارتباط دو سویه با سایر قابلیت‌ها و جذب فعالیت‌های اختیاری تاثیرگذار بوده و عامل مداخله‌گر جهت تولید قرارگاه‌های رفتاری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the impact of the economic network (activity-functional system) of the city's public spaces on the formation of behavioral centers (a case study of the central context of Zanjan city)

نویسندگان [English]

  • mehrdad daneshdoust 1
  • korosh afzali 2
  • afsoon mahdavi 2

1 Islamic Azad University, Kerman branch

2 Faculty of Urban Planning Department of Islamic Azad University, Kerman Branch

چکیده [English]

ABSTRACT

Background:

Imagining space without content and social relations and on the other hand, it is difficult to understand and imagine a society without spatial components and relationships. the public domain provides the formation and fulfillment of civil society and the urban space is the physical manifestation of the public domain.

Objectives:

the current research seeks to analyze the effect of the activity-performance system on the formation of behavioral centers in the area of the Sabzehmeydan sidewalk in Zanjan City as a public space.

Method:

the method of research is descriptive-analytical based on field survey. the statistical population of the current research is passerby citizens and businesses who were present for different purposes. According to Cochran's formula and with simple random sampling method, 340 people were questioned as a sample. In order to determine the behavioral centers of people, four types of patterns observed on pedestrians were adopted and the observations were taken at a specific time in the morning and evening between men and women. The indicators of activity-performance system are ranked in four different layers based on Vicor's decision-making technique.

Result:

The findings showed that all four layers have different functional activity systems. The social logic of the space showed that the fourth part, SabzehMeydan footpath, is more susceptible than other parts of the area in terms of the activity-functional system of the behavioral centers, and in the space produced and preceded by history, before it is socialized, through the networks A different presence is socializing.

Conclusion:

the factor of time alone may be able to produce island behavioral centers such as peddling in front of the Jame Mosque during prayers, but the occurrence of forced behaviors cannot be the factor that shapes the behavioral centers and by creating a two-way relationship with Other capabilities and attraction of optional activities are effective and are an intervening factor for the production of behavioral centers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Network
  • Activity-Functional System
  • Public Spaces
  • Behavioral Centers
  • Zanjan city