آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 144
تعداد پذیرش 74
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 47
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 13

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 11
تعداد مقالات 67
تعداد مشاهده مقاله 49600
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 37696
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 5 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 37 روز
متوسط زمان داوری 18 روز
متوسط زمان پذیرش 102 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 51 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 2 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 47 روز
درصد پذیرش 51 %