اسامی داوران در سال 1402  سمت/سازمان
دکتر مهدی چراغی  استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه زنجان
دکتر جمشید عینالی
 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه زنجان
دکتر ایرج تیموری   استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز
دکتر علی شماعی
 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی
وحید ریاحی  دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه خوارزمی
دکتر معصومی پازوکی  استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور تهران
دکتر علی اکبر تقی لو  دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه اورمیه
دکتر مهدی زنگنه  استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه حکیم سبزواری
دکتر احمد اسدی  استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه بزرگمهر قائنات
دکتر تیمور آمار   دانشیار  گروه جغرافیای روستایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
دکتر حسین طهماسبی‌مقدم  استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه زنجان
دکتر بهرام ایمانی  دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر مریم رحمانی
 دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی تهران
جعفری یعقوب  دانشیار گروه ترویج و توسعه روستایی، دانشگاه زنجان
دکتر حمداله سجاسی قیداری استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد