فصلنامه تخصصی پژوهش‌های جغرافیای اقتصادی انتشارات دانشگاه زنجان، با هدف ارتقای سطح دانش و گسترش فعالیت‌های پژوهشی محققان، اعضای هیأت علمی و دانشجویان به انتشار مقالات در زمینه‌ جغرافیای اقتصادی و موضوعات مرتبط به آن می‌پردازد. اعم اهداف مجله شامل:

1- مکان یابی فعالیت‌های اقتصادی

2- مطالعه جغرافیای مکان‌ها

3- شبکه‌ها و جریان‌های اقتصادی

4- مطالعه جغرافیای نابرابری

5- مطالعه شکل‌بندی فعالیت‌های اقتصادی و اثرات آن در جوامع انسانی

6- اقتصاد حمل و نقل شهری و روستایی

7- تاب‌آوری اقتصادی

8- پراکندگی و سازمان فضایی فعالیت‌های اقتصادی

9- محیط زیست و اقتصاد