علمی-پژوهشی
ارتقای درون‌زایی اقتصاد در بستر مؤلفه‌های اقتصاد دانش‌بنیان در پهنه سرزمین ایران
ارتقای درون‌زایی اقتصاد در بستر مؤلفه‌های اقتصاد دانش‌بنیان در پهنه سرزمین ایران

محمد غفاری فرد؛ مهدی صادقی شاهدانی؛ صفی الله حمیدی

دوره 4، شماره 13 ، آبان 1402، صفحه 1-17

چکیده
  درون‌زا ساختن واحدهای اقتصادی یکی از اهداف توسعه پایدار است که می‌تواند در مقابل بحران‌ها و تکانه‌های خارجی اقتصاد را باثبات نگه دارد. استفاده از ظرفیت دانش در اقتصاد و بسترسازی اقتصاد جهت تجاری‌سازی ...  بیشتر
علمی-پژوهشی
گردشگری روستایی و اثرات اقتصادی آن بر جوامع میزبان(مورد مطالعه: روستاهای گردشگرپذیر شهرستان رضوانشهر)
گردشگری روستایی و اثرات اقتصادی آن بر جوامع میزبان(مورد مطالعه: روستاهای گردشگرپذیر شهرستان رضوانشهر)

نازنین نعیم آبادی؛ فرهاد جوان؛ سیروس حجت شمامی

دوره 4، شماره 13 ، آبان 1402، صفحه 18-31

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی گردشگری روستایی و اثرات اقتصادی آن بر جوامع میزبان روستاهای گردشگرپذیر شهرستان رضوانشهر انجام شده است. روش تحقیق در پژوهش حاضر از نوع کمی و از نظر هدف، کاربردی می‌باشد. جامعه ...  بیشتر
مقاله برگرفته از پایان نامه
تبیین اثرات مهاجرت معکوس بر توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روستاهای محال انزل شهرستان اورمیه سال 1400-1396
تبیین اثرات مهاجرت معکوس بر توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روستاهای محال انزل شهرستان اورمیه سال 1400-1396

شریفه جعفرمدار قره‌باغ؛ سیمین ارمغان؛ تهمینه دانیالی

دوره 4، شماره 13 ، آبان 1402، صفحه 32-52

چکیده
  مهاجرت معکوس یکی از عوامل مهم تغییر دهنده فضای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی روستاها و شهرها در دوران کنونی است و باعث تغییر در وضعیت زندگی روستاهای مهاجرپذیر می گردد، چرا که در دوران کنونی و با توجه ...  بیشتر
علمی-پژوهشی
ارزیابی تأثیر رفاه اجتماعی _ اقتصادی بر سرمایه اجتماعی خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: شهرستان دهگلان، روستاهای بخش بلبان‌آباد)
ارزیابی تأثیر رفاه اجتماعی _ اقتصادی بر سرمایه اجتماعی خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: شهرستان دهگلان، روستاهای بخش بلبان‌آباد)

فردین شیری؛ مبین قادری

دوره 4، شماره 13 ، آبان 1402، صفحه 53-72

چکیده
  در عصر کنونی جهت رسیدن به توسعه هر چه بیشتر در سکونتگاه‌های روستایی تدابیر و اقدامات گوناگونی به کار گرفته شده است؛ که سرمایه اجتماعی به‌عنوان یک اصل محوری و راهی در جهت نیل به توسعه پایدار، یک اصل کلیدی ...  بیشتر
مقاله برگرفته از پایان نامه
تحلیل الزامات کارآفرینی جهت دستیابی به توسعه‌ی درون‌زای منطقه‌ای (موردپژوهی: استان تهران)
تحلیل الزامات کارآفرینی جهت دستیابی به توسعه‌ی درون‌زای منطقه‌ای (موردپژوهی: استان تهران)

امیر قاسمی؛ بهزاد ملک‌پور اصل

دوره 4، شماره 13 ، آبان 1402، صفحه 73-100

چکیده
  برهم‌کنش کارآفرینی منطقه‌ای در کنار متغیرهای دیگری نظیر رهبری، نهادها، تناسب با ساختار بازار و موهبت منابع، می‌تواند یک منطقه را به سوی شکوفایی و توسعه‌ی درون‌زا سوق دهد. در این مسیر، کارآفرینی منطقه‌ای ...  بیشتر
علمی-پژوهشی
تحلیل رضایت‌مندی از مشترکان شرکت توزیع نیروی برق بم‌نظور تبیین الگوی مصرف براساس نوع انشعاب و محل زندگی(مطالعه موردی: شهر زنجان)
تحلیل رضایت‌مندی از مشترکان شرکت توزیع نیروی برق بم‌نظور تبیین الگوی مصرف براساس نوع انشعاب و محل زندگی(مطالعه موردی: شهر زنجان)

علی زرگری؛ طاهره رسولی

دوره 4، شماره 13 ، آبان 1402، صفحه 101-111

چکیده
  ‌صنعت برق یکی از صنایعی است که به‌طور سنتی انحصار آن در دست دولت‏ها بوده است و در بخش برق بسیاری از نقاط جهان همچنان این انحصار وجود دارد. از طرفی، ماهیت صنعت برق به‌گونه‏ای است که برخی بخش‌های آن ...  بیشتر