اسامی داوران در سال 1401 سمت /سازمان
دکتر محسن احد نژادروشتی  دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه زنجان
دکتر مهدی چراغی
 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه زنجان
دکتر جمشید عینالی  دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه زنجان
دکترمحمد تقی حیدری  استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه زنجان
دکتر بهروز محمدی یگانه  دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه زنجان
دکتر ایرج تیموری   استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز
دکتر حسن محمودزاده  دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز
دکتر حمید جلالیان  دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی
وحید ریاحی  دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی
دکتر حمداله سجاسی قیداری  استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر رضا دوستان    استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر محمد امین خراسانی
 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تهران
دکتر داود شیخی  استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور تهران
دکتر معصومی پازوکی   استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور تهران
دکتر صادق برزگر  استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور تهران
دکتر سمیه سادات شاه زیدی  استادیارجغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه گیلان
دکتر مهدی حسام  استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه گیلان ‌
دکتر مهدی رمضان زاده لسبویی  دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه مازندران
دکتر فاطمه باقری  استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه گیلان
دکتر علی اکبر تقی لو  دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه اورمیه
دکتر علیرضا جمشیدی  استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه اورمیه
دکتر مهدی زنگنه  استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه حکیم سبزواری
دکتر احمد اسدی  استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه بزرگمهر قائنات
دکتر عامر نیک پور  دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه مازندران
دکتر تیمور آمار   دانشیار  گروه جغرافیای روستایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
دکتر علیرضا استعلاجی  استاد گروه جغرافیای روستایی دانشگاه آزاد اسلامی، شهرری
دکتر بهرام ایمانی  دانشیار گروه جغرافیاو برنامه‌ریزی‌روستایی دانشگاه محقق‌ اردبیلی
دکتر سرور هوشنگ  دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه مراغه
دکتر ابوالقاسم تقی زاده فانید
 استادیار، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تبریز