نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

2 پژوهشگر و مدرس دانشگاه زنجان

چکیده

فناوری اطلاعات و ارتباطات با غلبه بر مرزهای جغرافیایی و افزایش جریان اطلاعات بر تنوع تولیدات و پیچیدگی اقتصادی اثرگذار است. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر مولفه های فناوری اطلاعات و ارتباطات بر پیچیدگی اقتصادی در گروه منتخب از کشورهای بادرآمد بالا می باشد. روش تحقیق از حیث هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها و اطلاعات توصیفی از نوع علی می باشد. گروه منتخب از کشورهای بادرآمد بالا چهارده کشور سوئیس، ایرلند، سوئد، بلژیک، هلند، دانمارک، کانادا، نروژ، استرالیا، آمریکا، فرانسه، ژاپن، قطر و سنگاپور می باشد. برآورد مدل به روش گشتاورهای تعمیم‌یافته و بازه زمانی مورد مطالعه در این تحقیق 2010 تا 2021 می باشد. اطلاعات متغیرهای تحقیق اطلاعات بانک جهانی و وبسـایت دانشـگاه ام آی تــی می باشد. با توجه به برآورد صورت گرفته به روش GMM، کاربران اینترنت و صادرات فناوری پیشرفته تاثیر معنی داری بر پیچیدگی اقتصادی ایجاد می نماید. به طوری که با افزایش یک درصدی کاربران اینترنت و صادرات فناوری پیشرفته، پیچیدگی اقتصادی به ترتیب به میزان 0063/0 و 0284/0درصد افزایش می یابد. در این برآورد واردات کالاهای ICT تاثیر معنی داری بر پیچیدگی اقتصادی ایجاد نکرده است. پیچیدگی اقتصادی تحت تأثیر با وقفه خود بوده به‌طوری‌که با افزایش یک‌درصدی پیچیدگی اقتصادی با یک وقفه، موجب کاهش 176/0 درصد پیچیدگی اقتصادی می‌گردد. تاثیرگذاری مثبت اینترنت نشان از قابلیت جمع پذیری مهارت ها و قابلیت ها در فرایند تولید کشورهای منتخب و به تبع آن بهبود پیچیدگی اقتصادی آنها دارد. همچنین صادرات فناوری پیشرفته که در بطن خود صادرات با فناوری بالا و محصولاتی با شدت تحقیق و توسعه بالا، مانند هوافضا، رایانه، داروسازی، ابزارهای علمی و ماشین آلات الکتریکی را شامل می گردد، از طریق ارتباط متقابل صادرکنندگان با خریداران خارجی، دریافت روشهای جدید در فرایند تولید و ایده های نو برای تولیدات سرمایه ای و واسطه ای در پیچیدگی اقتصادی تبلور می یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Impact of Information and Communication Technology on Economic Complexity in the Group of High-Income Countries (GMM )

نویسندگان [English]

  • Ashkan Rahimzadeh 1
  • karim hanafiniri 2

1 Academic staff of Islamic Azad University of Zanjan

2 Zanjan University researcher and lecturer

چکیده [English]

Information and communication technology has an effect on the variety of products and economic complexity by overcoming geographical boundaries and increasing the flow of information. The main goal of this research is to investigate the impact of information and communication technology components on economic complexity in a selected group of high-income countries. The research method is applied in terms of purpose and descriptive in terms of collecting data and information. The selected group of high income countries is Switzerland, Ireland, Sweden, Belgium, Netherlands, Denmark, Canada, Norway, Australia, America, France, Japan, Qatar and Singapore. The estimation of the model by the method of generalized moments and the time period studied in this research is 2010 to 2021. The information of the research variables is from the World Bank and MIT University website. According to the estimate made by GMM method, internet users and export of advanced technology have a significant impact on economic complexity. So that with a one percent increase in internet users and advanced technology exports, economic complexity increases by 0.0063 and 0.0284 percent, respectively. In this estimate, the import of ICT goods has not had a significant impact on economic complexity. Economic complexity has been affected by its own lag, so that with an increase of 1% of economic complexity with one lag, it causes a decrease of 0.176% of economic complexity. The positive impact of the Internet shows the ability to collect skills and capabilities in the production process of selected countries and consequently improve their economic complexity. Also, the export of advanced technology, which in its core includes high-tech exports and products with high research and development intensity, such as aerospace, computers, pharmaceuticals, scientific instruments and electrical machines, through the mutual communication of exporters with foreign buyers, receiving methods New in the production process and new ideas for capital productions and intermediaries appear in economic complexity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Internet Users
  • Export of Advanced Technology
  • Import of ICT Goods