نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری گروه جغرافیای انسانی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خورازمی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری گروه جغرافیای انسانی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی گردشگری روستایی و اثرات اقتصادی آن بر جوامع میزبان روستاهای گردشگرپذیر شهرستان رضوانشهر انجام شده است. روش تحقیق در پژوهش حاضر از نوع کمی و از نظر هدف، کاربردی می‌باشد. جامعه آماری در این پژوهش ساکنین روستاهای گردشگرپذیر در شهرستان رضوانشهر تشکیل داده‌اند، در این راستا نمونه‌گیری در منطقه مورد مطالعه به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله استفاده شد، به گونه‌ای که سه تیپ روستاهای ناحیه (جلگه‌ای، ساخلی و کوهپایه‌ای) شناسایی شدند. سپس با روش سهیمه‌ای تعداد روستاهای نمونه به تفکیک بخش و دهستان تعیین شد. در نهایت تعداد 380 نفر به عنوان جامعه نمونه انتخاب شد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS و مدل ماتریس تعاملی استفاده شده است. نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای نشان داد، که میزان اثرات مثبت اقتصادی در چهار شاخص (درآمد، اشتغال، قیمت زمین، سرمایه‌گذاری) از دیدگاه جامعه میزبان زیاد بوده، و به نسبت آن میزان اثرات منفی اقتصادی از جمله: (ایجاد شکاف و اختلاف درآمدی بین ساکنان، افزایش میزان استفاده از کالاهای تحملی و لوکس، فصلی شدن درآمد خانوارهای روستایی، تقویت شغل-های کاذب، تغییر کاربری‌های زمین برای اهداف و فعالیت‌های گردشگری، سوداگری زمین، بالا رفتن قیمت زمین، بالا رفتن میزان ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاری )، در روستاهای گردشگرپذیر زیاد می‌باشد. در ادامه نیز نتایج مدل ماتریس تعاملی نیز نشان داد، شاخص اشتغال با قدرت نفوذ (4) بیشترین تاثیرپذیری و شاخص قیمت زمین و سرمایه‌گذاری با قدرت نفوذ (2)، کمترین میزان تاثیرپذیری را از گردشگری به خود اختصاص داده‌اند. به عبارت دیگر، شاخص اشتغال در سطح اول همانند سنگ بنای زیربنای مدل عمل می‌کند، در ادامه نیز نتایج مدل ماتریس تعاملی نیز نشان داد، شاخص اشتغال با قدرت نفوذ (4) بیشترین تاثیرپذیری و شاخص قیمت زمین و سرمایه‌گذاری با قدرت نفوذ (2)، کمترین میزان تاثیرپذیری را از گردشگری به خود اختصاص داده‌اند. به عبارت دیگر، شاخص اشتغال در سطح اول همانند سنگ بنای زیربنای مدل عمل می‌کند،شاخص درآمد در سطح دوم، و شاخص‌های قیمت زمین و سرمایه‌گذاری در سطح سوم مدل قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Rural tourism and its economy on local communities(Case of study: tourist villages of Razvanshahr County)

نویسندگان [English]

  • Nazanin Naim Abadi 1
  • Farhad Javan 1
  • Sirous Hojjat Shamami 2

1 PhD in Human Geography, Faculty of Geographical Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran

2 Ph.D. Student in Department of Human Geography, Faculty of Geographical Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of investigating rural tourism and its economic effects on the host communities of touristic villages in Rezvan Shahr County. The research method in the present study is quantitative and practical in terms of its purpose. The statistical population in this research is made up of the residents of touristic villages in Rezvan-Shahr County, in this regard, sampling in the studied area was done by multi-stage cluster sampling method, in such a way that three types of villages in the district (plains, Coastal and foothills) were identified. Then, the number of sample villages was determined by division and district using the share method. Finally, 380 people were selected as the sample community. In order to analyze the data, SPSS software and interactive matrix model were used. The results of the T- test showed that the amount of positive economic effects in four indicators (income, employment, land price, investment) from the perspective of the host community was high, and in proportion to that, the amount of negative economic effects, including: (creating The income gap and difference between the residents, the increase in the use of affordable and luxury goods, the seasonality of the income of rural households, the strengthening of fake jobs, the change of land uses for tourism purposes and activities, land speculation, the rise of land prices, high The level of investment riskiness is high in touristic villages. Further, the results of the interactive matrix model also showed that the employment index with influence power (4) has the highest influence and the land price and investment index with influence power (2) have the lowest influence from tourism. In other words, the employment index acts as the foundation stone of the model at the first level, the income index is at the second level, and the land price and investment indicators are at the third level of the model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • rural tourism
  • economic effects
  • host communities
  • Rezvanshahr