نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

چکیده

در عصر کنونی جهت رسیدن به توسعه هر چه بیشتر در سکونتگاه‌های روستایی تدابیر و اقدامات گوناگونی به کار گرفته شده است؛ که سرمایه اجتماعی به‌عنوان یک اصل محوری و راهی در جهت نیل به توسعه پایدار، یک اصل کلیدی در جامعه محلی و یکی از مهم‌ترین عنصرهای حیاتی و انسجام بخش جامعه به حساب می‌آید. امروزه سرمایه اجتماعی به-ویژه در ارتباط با رفاه اجتماعی و اقتصادی می‌تواند نتیجه اصلی توسعه متعادل و به‌عنوان رهیافتی جامع برای تحقق توسعه پایدار مناطق روستایی باشد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی تأثیر رفاه اجتماعی _ اقتصادی بر سرمایه اجتماعی خانوارهای روستایی در دهستان ئیلاق جنوبی تابع بخش بلبان‌آباد واقع در شهرستان دهگلان صورت گرفته است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت در چارچوب روش توصیفی _ تحلیلی قرار می‌گیرد. آمار و اطلاعات لازم به دو صورت، کتابخانه‌ای و پیمایش میدانی جمع‌آوری شدند که در بخش مطالعه میدانی تمرکز اصلی مبتنی بر ابزار پرسشنامه بوده است. جامعه آماری مورد مطالعه شامل کلیه روستاهای دارای بیش از 20 خانوار دهستان ئیلاق جنوبی است. به‌منظور تعیین حجم نمونه‌ها با بهره‌گیری از فرمول کوکران 220 خانوار به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شده‌اند. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌ ضریب همبستگی پیرسون و همچنین رگرسیون چند متغیره در محیط نرم افزاری SPSS استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین رفاه اجتماعی و رفاه اقتصادی با سرمایه اجتماعی، رابطه معنی‌دار و مثبتی وجود دارد؛ و با توجه به میزان ضریب همبستگی به دست آمده، رفاه اقتصادی از همبستگی بیشتری با سرمایه اجتماعی برخوردار است. همچنین یافته‌ها حاکی از آن است که با توجه به ضریب تعیین در رگرسیون، رفاه اجتماعی و اقتصادی بر سرمایه اجتماعی اثر مستقیم دارند. در نتیجه رفاه اجتماعی و رفاه اقتصادی با ایجاد شبکه‌ای از ارتباط و هماهنگی‌ها با سرمایه اجتماعی، زمینه را جهت رسیدن به توسعه و به‌ویژه توسعه پایدار روستایی فراهم می‌آورند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating the impact of social-economic welfare on the social capital of rural households (case of study: Dehgolan city, villages of BolbanAbad district)

نویسندگان [English]

  • fardin shiri 1
  • mobin ghaderi 2

1 Master's Degree in Geography and Rural Planning, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

2 Master of Architecture, Faculty of Art and Architecture, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran.

چکیده [English]

In the current era, various measures and measures have been used in rural settlements to achieve development as much as possible; that social capital is considered as a central principle and a way to achieve sustainable development, as a key principle in the local community and one of the most important vital elements and cohesion of the society. Today, social capital, especially in relation to social and economic welfare, can be the main result of balanced development and as a comprehensive approach to achieve sustainable development in rural areas. The current research was conducted with the aim of identifying the effect of social-economic well-being on the social capital of rural households in South Ilaq village under Bolbanabad district located in Dehgolan city. This research is applied in terms of purpose and in terms of nature it is placed in the framework of descriptive-analytical method. The necessary statistics and information were collected in two ways, library and field survey, which in the field study section, the main focus was based on the questionnaire tool. The statistical population under study includes all villages with more than 20 households in South Ilaq district. In order to determine the size of the samples, 220 households were selected by stratified random sampling using Cochran's formula. To analyze the data, Pearson's correlation coefficient test and multivariate regression were used in the SPSS software environment. The research results indicate that there is a significant and positive relationship between social welfare and economic welfare with social capital; And according to the obtained correlation coefficient, economic prosperity has a higher correlation with social capital. Also, the findings indicate that according to the determination coefficient in the regression, social and economic well-being have a direct effect on social capital. As a result, social welfare and economic welfare, by creating a network of communication and coordination with social capital, provide the basis for achieving development and especially sustainable rural development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable rural development
  • Social and economic Welfare
  • Social capital
  • Dehgolan city