نوع مقاله : مقاله برگرفته از پایان نامه

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد برنامه ریزی منطقه ای، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 استادیار برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

برهم‌کنش کارآفرینی منطقه‌ای در کنار متغیرهای دیگری نظیر رهبری، نهادها، تناسب با ساختار بازار و موهبت منابع، می‌تواند یک منطقه را به سوی شکوفایی و توسعه‌ی درون‌زا سوق دهد. در این مسیر، کارآفرینی منطقه‌ای یکی از متغیرهای میانجی توسعه‌ی درون‌زای منطقه‌ای بوده و می‌تواند مانند یک کاتالیزور، فرآیند دستیابی به توسعه را تسهیل کند. هدف از این پژوهش نیز، بررسی و واکاوی ارتباط میان این اجزا در دستیابی به توسعه اقتصادی درون‌زا در سطح منطقه موردپژوهش است. از این‌رو پس از آن‌که در بخش نظری پژوهش، ذیل متغیرهای اصلی کارآفرینی منطقه‌ای یعنی سرمایه‌ی انسانی و دانش جدید، معیارها و شاخص‌هایی از منابع متعدد احصاء گردید، با بهره‌جویی از روش‌هایی نظیر روش PLS و معادلات ساختاری و با تکیه بر داده‌های آماری موجود و گردآوری‌شده ذیل شاخص‌ها در سطح موردپژوهی یعنی شهرستان‌های استان تهران، روابط موجود میان شاخص‌ها با یکدیگر، شاخص‌ها با متغیرها و متغیرهای مستقل و میانجی با متغیر وابسته از طریق دستیابی به مدل اندازه‌گیری پژوهش تحلیل شد. از آن‌جا که در مدل اندازه‌گیری پژوهش، بارهای عاملی میان هریک از متغیرها با شاخص‌های خود، بیش از 4/0 بوده و همچنین ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی هریک از متغیرها بیش از 7/0 است، درنتیجه پایایی مدل پژوهش قابل قبول است. همچنین، میانگین واریانس استخراجی تمامی متغیرها بزرگتر از 5/0 است، درنتیجه روایی همگرای مدل نیز در بازه قابل قبول است؛ از سوی دیگر، مقادیر موجود در قطر اصلی ماتریس فورنل و لارکر، از کلیه مقادیر موجود در ستون مربوطه بزرگتر است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که این مدل، از روایی واگرای قابل قبولی نیز برخوردار است. مدل ساختاری پژوهش نیز، در سطح معناداری کوچکتر از 5 درصد، ضریب رگرسیونی 698/0 را میان دو متغیر کارآفرینی و توسعه درون‌زای منطقه‌ای نشان می‌دهد که ارتباط میان این دو متغیر و درنتیجه فرضیه پژوهش را در سطح معناداری قابل قبول اثبات می‌کند. در انتهای پژوهش و با اثبات نقش میانجی‌گر کارآفرینی در فرآیند توسعه درون‎‌‌زای منطقه‌ای، وضعیت توسعه‌یافتگی هریک از شهرستان‌های استان تهران مبتنی بر داده‌های پژوهش نشان داده شده است و سیاست‌ها و برنامه‌هایی در راستای ارتقای سطح توسعه‌یافتگی شهرستان‌های کمتر توسعه‌یافته مبتنی بر عناصر و اِلمان‌های کارآفرینی پیشنهاد گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Entrepreneurship provisions analysis for achieving to regional endogenous development (case study: Tehran province)

نویسندگان [English]

  • Amir Ghasemi 1
  • Behzad Malekpurasl 2

1 Master of regional planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, University of Shahid Beheshti

2 Assistant Professor of Urban and Regional Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, University of Shahid Beheshti, Tehran, Iran

چکیده [English]

Regional endogenous development can be reached through the interaction of regional entrepreneurship along with other variables such as leadership, institutions, market-fit and resource endowment. In this way, regional entrepreneurship is one of the mediating variables of endogenous regional development and can facilitate the process of achieving development like a catalyst. The purpose of this study is to investigate the relationship between these factors in endogenous development through analyzing statistics related to case study. Therefore, after determining some criteria and indicators related to main variables of regional entrepreneurship (human capital and new knowledge) from various sources, the existing relationships between the indicators with each other, indicators with variables and independent and mediating variables with dependent variable will be analyzed by using methods such as PLS method and structural equations and relying on available and collected statistical data. Since in the research measurement model, the factor loadings between each of the variables and their indicators are more than 0.4 and also the Cronbach's alpha coefficient and the combined reliability coefficient of each of the variables are more than 0.7, as a result, the reliability of the research model is acceptable. Also the average extracted variance of all variables is greater than 0.5, as a result, the convergent validity of the model is also within the acceptable range; On the other hand, the values on the main diameter of the Fornell and Larcker matrix are larger than all the values in the corresponding column. Therefore, it can be concluded that this model has acceptable divergent validity. the structural model of the research shows a regression coefficient of 0.698 between the two variables of entrepreneurship and regional endogenous development at a significance level of less than 5%, which proves the relationship between these two variables and as a result the research hypothesis at an acceptable significance level. At the end of the research and by proving the mediator role of entrepreneurship in the process of regional endogenous development, the development level of all the Tehran counties has been shown based on the research data and statistics, and then policies and action plans aimed at improving the development level of less developed counties based on entrepreneurship have been suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regional"
  • entrepreneurship"
  • development"
  • "
  • spatial provisions"