نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشدجغرافیا و برنامه ریزی روستایی، مدیریت توسعه پایدار روستایی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه رازی ، کرمانشاه، ایران.

2 دانشیار، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

ویروس کرونا و آثار و پیامدهای آن، وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم را با چالش‌های زیادی مواجه کرده‌است، که کشورها اقدامات و روش‌های مختلفی را به منظور جلوگیری از اشاعه بیشتر این ویروس انجام داده‌اند، این روش‌ها موجب عدم عرضه به موقع محصولات روستایی و اخلال در بازاریابی شده‌است که در نهایت موجب اثرگذاری بر زنجیره‌تامین محصولات روستاییان گردیده‌است، استان کرمانشاه به دلیل شرایط اقلیمی متنوع و قابلیت‌های بالقوه منابع طبیعی، به عنوان یکی از استان‌های مهم کشور در زمینه تولید محصولات کشاورزی محسوب می‌شود که حدود 30 درصد از شاغلین استان در بخش کشاورزی فعالیت دارند، بر این اساس هدف اساسی پژوهش حاضر واکاوی تأثیر شیوع پاندمی کووید19 بر زنجیره تامین محصولات کشاورزی روستاهای استان کرمانشاه می‌باشد تا اثرات کرونا بر زنجیره تامین محصولات کشاورزی روستاهای مورد بررسی شناسایی شود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، توسعه‌ ‌ای- کاربردی و از نظر پارادایم در گروه تحقیقات کیفی قرار می‌گیرد که با روش تئوری بنیانی صورت گرفته و برای نمونه‌گیری از نمونه‌‌گیری هدفمنداز نوع نمونه‌گیری گلوله‌برفی استفاده شده‌است، مشارکت‌کنندگان شامل 40 نفر از مقامات محلی می‌باشد، مصاحبه با مقامات محلی به صورت تمام‌شماری و جمع آوری داده‌ها تا رسیدن به اشباع نظری داده‌ها ادامه پیدا کرد، داده‌ها از طریق سوالات مصاحبه نیمه ساختار‌یافته جمع‌آوری و برای مدیریت آن‌ها و کد‌بندی اسناد، از نرم افزار مکس‌کیودا استفاده و در نهایت تحلیل انجام ‌شده‌است. یافته‌های پژوهش منجر به شناسایی 117 مقوله و 6 طبقه با عناوین: تامین نهاده، وضعیت تولید، مشکلات تولید، وضعیت فروش محصولات، مشکلات فروش محصولات، بازاریابی محصولات و 1 طبقه گسترده: زنجیره‌تامین شد. شیوع کرونا منجر به اثر گذاری بر زنجیره تامین محصولات کشاورزی روستاهای مورد بررسی گردیده‌است که در این راستا مواردی نظیر افزایش هزینه و کمبود مواردی همچون سم،کود، کارگر و ماشین آلات. حمل و نقل و عدم فروش الکترونیکی محصولات، حاکمیت بازار و روش‌های سنتی فروش، عدم انجام اقدامات خاص، عدم پیدا کردن راه جدید برای فروش، افزایش و کاهش فروش و تولید بعضی از محصولات و... شناسایی شد، برنامه‌ریزی و اقدام در راستای اثرات شناسایی شده می‌تواند به بهبود وضعیت زنجیره تامین محصولات روستاییان در پاندمی کرونا کمک نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The investigations of the impact of the outbreak of the Covid-19 pandemic on the supply chain of agricultural products in the villages of Kermanshah province

نویسندگان [English]

  • nabi moosazadeh 1
  • Jafar Tavakkoli 2

1 Master Geography&Rural planning, Managing sustainable rural development, Faculty of Geography, Razi University, Kermanshah, Iran

2 Associate Professor, Department of Geography, Faculty of Literature and Humanities, University of razi , Kermanshah, Iran

چکیده [English]

Purpose: The corona virus and its effects and consequences have caused many challenges in the economic and livelihood situation of the people, thus, in order to prevent the further spread of this virus, countries have taken various measures and methods which have caused the lack of on time supply and disruption in the marketing of rural products, which ultimately have affected the supply chain of the villagers' products. Kermanshah province is considered as one of the most important provinces of the country in the field of agricultural production, due to its diverse climatic conditions and the potential of natural resources. About 30% of the province's workers are working in the agricultural sector.

Hence, the main purpose of the present research is to analyze the impact of the spread of the Covid-19 pandemic on the supply chain of agricultural products in the villages of Kermanshah province so that the effects of the corona virus on the supply chain of agricultural products of investigated villages be identified.

Method: the present research is developmental-practical and qualitative, which was conducted using the grounded theory method. Purposeful sampling of the snowball was used. 40 local officials were used as participants, who were interviewed fully and data collection continued until reaching theoretical data saturation. Data were collected through semi-structured interview. Maxqda software was used for managing and coding of documents and finally the analysis has been done

Findings: The research led to the identification of 117 categories and 6 classes such as supply of inputs, production situation, production problems, product sales situation, product sales problems, product marketing and 1 broad category: supply chain

Conclusion: spread of Corona has affected the supply chain of agricultural products in the investigated villages, which led to identification of some cases. In this regard, things like cost increase and lack of things like poison, fertilizer, workers and machines. Transportation and lack of electronic sales of products, market governance and traditional sales methods, failure to take special measures, failure to find a new way to sell, increase and decrease in sales and production of some products, etc., were identified. Planning and taking actions in line with the identified effects can help improve the situation of the supply chain of villagers' products in the covid-19 pandemic

کلیدواژه‌ها [English]

  • supply chain
  • marketing of agricultural products
  • Covid-19
  • Kermanshah province