نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

3 دانشیار گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

یکی از چالش‌های همیشگی و تشدید شده در برابر نظام سیاسی و مدیریتی ایران تورم بوده است. تلاش‌های زیادی تاکنون برای شناسایی علل آن و همچنین فائق آمدن بر آن از جانب محققین و دست‌اندرکاران نظام اجرایی این کشور صورت گرفته است؛ در این میان، درک عواقب و پیامدهای تورم در ابعاد مختلف فضاهای جغرافیایی از کوشش‌هایی خطیری است که می-تواند به تدوین برنامه‌های کاربردی برای مواجهه عقلائی با شرایط تورمی منجر شود. سکونتگاه‌های پیراشهری و تحولات آن، عرصه مشهودی برای رخنمود فضایی تورم در هر منطقه جغرافیایی است. بدینسان مقاله پیش رو به بررسی و تحلیل اثرات تورم اقتصادی بر معیشت سکونتگاه‌های پیراشهر بیرجند پرداخته است. این تحقیق توصیفی – تحلیلی است که در بررسی‌ها از دو روش اسنادی و پیمایشی استفاده شده است. نتایج نشان داد تورم سال‌های 1401-1397 با اثرگذاری بر بعد مالی سبب شده تا رخنه‌ای اساسی در سرمایه‌های معیشتی ساکنین بوجود آورد. به طوری که منجر شده تا پس‌انداز خانوارها به شدت کاهش یافته و از سوی دیگر شاهد افزایش بدهی‌ هر خانوار باشیم. از این رو تعداد زیادی از خانوارها برای جبران بار مالی تورم بر اقتصاد خانوار، جابجایی فضایی از شهر بیرجند به مقصد پیراشهر را برگزیده‌اند. همچنین اختلاف اثر تورم بر میانگین کلی ابعاد معیشت پایدار بین روستاهای مختلف نیز معنادار بوده که بیانگر تفاوت مکانی اثر تورم بر خدشه معیشت پایدار فضا است.

یکی از چالش‌های همیشگی و تشدید شده در برابر نظام سیاسی و مدیریتی ایران تورم بوده است. تلاش‌های زیادی تاکنون برای شناسایی علل آن و همچنین فائق آمدن بر آن از جانب محققین و دست‌اندرکاران نظام اجرایی این کشور صورت گرفته است؛ در این میان، درک عواقب و پیامدهای تورم در ابعاد مختلف فضاهای جغرافیایی از کوشش‌هایی خطیری است که می-تواند به تدوین برنامه‌های کاربردی برای مواجهه عقلائی با شرایط تورمی منجر شود. سکونتگاه‌های پیراشهری و تحولات آن، عرصه مشهودی برای رخنمود فضایی تورم در هر منطقه جغرافیایی است. بدینسان مقاله پیش رو به بررسی و تحلیل اثرات تورم اقتصادی بر معیشت سکونتگاه‌های پیراشهر بیرجند پرداخته است. این تحقیق توصیفی – تحلیلی است که در بررسی‌ها از دو روش اسنادی و پیمایشی استفاده شده است. نتایج نشان داد تورم سال‌های 1401-1397 با اثرگذاری بر بعد مالی سبب شده تا رخنه‌ای اساسی در سرمایه‌های معیشتی ساکنین بوجود آورد. به طوری که منجر شده تا پس‌انداز خانوارها به شدت کاهش یافته و از سوی دیگر شاهد افزایش بدهی‌ هر خانوار باشیم. از این رو تعداد زیادی از خانوارها برای جبران بار مالی تورم بر اقتصاد خانوار، جابجایی فضایی از شهر بیرجند به مقصد پیراشهر را برگزیده‌اند. همچنین اختلاف اثر تورم بر میانگین کلی ابعاد معیشت پایدار بین روستاهای مختلف نیز معنادار بوده که بیانگر تفاوت مکانی اثر تورم بر خدشه معیشت پایدار فضا است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Economic Inflation and Declining Livelihood in Spaces Peripheral Of Birjand

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hajipour 1
  • Tahereh Rezaei 2
  • Mahmoud Falsoleyman 3

1 Assistant Professor, Department of Geography, Faculty of Literature and Humanities, University of Birjand, Birjand, Iran

2 M.A. Student, Department of Geography, Faculty of Literature and Humanities, University of Birjand, Birjand, Iran

3 Associate Professor, Department of Geography, Faculty of Literature and Humanities, University of Birjand, Birjand, Iran

چکیده [English]

One of the perennial and exacerbated challenges facing the political and managerial system of Iran has been inflation. Extensive efforts have been made by researchers and executive officials in this country to identify its causes and overcome it. In the meantime, understanding the consequences and impacts of inflation in various geographical dimensions is a critical endeavor that can lead to the development of practical programs to rationally confront inflationary conditions. Peripheral settlements and their developments provide a tangible platform for spatially identifying the effects of inflation in each geographical region. Therefore, this article examines and analyzes the effects of economic inflation on the livelihoods of Peripheral settlements in Birjand. This descriptive-analytical research uses both documentary and survey methods in its investigations. The results show that inflation during the years 2018-2022, with its financial dimension, has caused a fundamental decline in the economic assets of residents. It has resulted in a significant reduction in household savings and increased household debt. Consequently, many households have chosen to move from Birjand to Peripheral areas to alleviate the financial burden of inflation on their households. Furthermore, the different effects of inflation on the overall dimensions of sustainable livelihoods between different villages were significant, indicating the spatial differences in the impact of inflation on the sustainability of the area's livelihoods.

One of the perennial and exacerbated challenges facing the political and managerial system of Iran has been inflation. Extensive efforts have been made by researchers and executive officials in this country to identify its causes and overcome it. In the meantime, understanding the consequences and impacts of inflation in various geographical dimensions is a critical endeavor that can lead to the development of practical programs to rationally confront inflationary conditions. Peripheral settlements and their developments provide a tangible platform for spatially identifying the effects of inflation in each geographical region. Therefore, this article examines and analyzes the effects of economic inflation on the livelihoods of Peripheral settlements in Birjand. This descriptive-analytical research uses both documentary and survey methods in its investigations. The results show that inflation during the years 2018-2022, with its financial dimension, has caused a fundamental decline in the economic assets of residents. It has resulted in a significant reduction in household savings and increased household debt. Consequently, many households have chosen to move from Birjand to Peripheral areas to alleviate the financial burden of inflation on their households. Furthermore, the different effects of inflation on the overall dimensions of sustainable livelihoods between different villages were significant, indicating the spatial differences in the impact of inflation on the sustainability of the area's livelihoods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inflation
  • Sustainable Livelihood
  • Local Economy
  • Peripheral
  • Birjand