نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، گروه جغرافیا، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، گروه جغرافیا، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

ارتقاء و توسعه کیفیت زندگی روستاییان به عنوان عاملی در جهت افزایش رفاه، کاهش نابرابری های روستا - شهری و دستیابی به توسعه پایدار روستایی، از اهمیت بسزایی برخوردار است. این درحالی است که تحریمهای اقتصادی ابعاد مختلف زندگی مردم ایران از جمله روستاییان را تحت تاثیر قرار داده است. لذا پژوهش حاضر با هدف تحلیل تاثیر تحریم های اقتصادی (سال های 1397 تا 1399) بر کیفیت زندگی روستاییان شهرستان کاشمر انجام پذیرفته است. پژوهش حاضر از نظر ماهیت، از نوع پژوهشهای کمی، از نظر هدف در زمره تحقیقات کاربردی و از جهت روش، در زمره تحقیقات توصیفی- تحلیلی به شمار می‌آید. اطلاعات مورد نیاز در این پژوهش با بهره گیری از مطالعات اسنادی و پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری گردید و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (951/0) محاسبه شد. جامعه آماری پژوهش شامل روستاییان ساکن در 13 روستای، بخش مرکزی شهرستان کاشمر می باشد که با استفاده از فرمول کوکران و سطح خطای 05/0، تعداد 369 خانوار به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شده است. یافته‌های پژوهش با توجه به سطح معناداری 00/0 کلیه شاخص ها در آزمون T تک نمونه‌ای، بیانگر آن است که تحریم های اقتصادی تاثیرات قابل توجهی بر ابعاد عینی و ذهنی کیفیت زندگی روستاییان برجای گذاشته است. همچنین مقادیر میانگین ها نشان می دهد که به ترتیب بیشترین و کمترین تاثیر تحریم ها در بعد ذهنی مربوط به شاخص های امید به آینده (02/4) و رضایت از زندگی (81/3) و در بعد عینی بیشترین تاثیر بر توانایی پس انداز (43/4) و قدرت خرید (39/4) روستاییان و کمترین تاثیر بر شاخص بهداشت و سلامت (78/3) می باشد. همچنین نتایج حاصل از مدل شاخص انتخاب ارجحیت( psi)، با توجه به امتیاز نهایی به ترتیب روستای تربقان(095/3) و جردوی(416/2)، بیشترین و کمترین میزان تاثیر را از تحریم های اقتصاد ی پذیرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing the effects of economic sanctions on the quality of life of villagers (Case Study: villages in central part of Kashmar County)

نویسندگان [English]

  • mitra Yarahmadi 1
  • hamdollah ssojasi gheidari 2

1 PhD student of Geography and Rural Planning, Department of Geography, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

2 Associate Professor of Geography and Rural Planning, Department of Geography, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

چکیده [English]

Improving and developing the quality of life of villagers as a factor in increasing welfare, reducing rural-urban inequalities and achieving sustainable rural development, is of great importance. This is while economic sanctions have affected various aspects of the life of the Iranian people, including the villagers. Therefore, the present study was conducted to analyze the impact of economic sanctions (2018 to 2020) on the quality of life of villagers in Kashmar. In terms of nature, the present study is a quantitative research, in terms of purpose is in the category of applied research and in terms of method is in the category of descriptive-analytical research. The required information in this study was collected using documentary studies and a researcher-made questionnaire and its reliability was calculated using Cronbach's alpha coefficient (0.951). The statistical population of the study includes villagers living in 13 villages in the central part of Kashmar city. Using Cochran's formula and error level of 0.05, 369 households were selected by simple random sampling . Findings According to the significance level of 0.00 of all indicators in the one -sample t-test, indicate that economic sanctions have significant effects on the objective and subjective dimensions of the quality of life of villagers . Also, the values of the averages show that the most and the least effect of sanctions in the mental dimension related to the indicators of future hope (4.02) and life satisfaction (3.81) and in the objective dimension the most impact on the ability to save, respectively. (43.4) and purchasing power (4.39) of the villagers and the least impact on the health index (3.78) . Also, the results of the Preference Selection Index (psi) model, according to the final score of Torbeghan village (3.095) and Jardavi (2.416), respectively, have accepted the highest and lowest impact of economic sanctions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Sanctions
  • Quality of Life
  • Rural Development
  • Villagers
  • Kashmar