نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

کشاورزی از مهمترین بخش‌های اقتصادی کشورهای دنیا است و نقش آن در توسعه و ثبات اقتصادی و سیاسی و بین‌المللی انکار ناشدنی است. توسعه کشاورزی مهمترین اولویت در برنامه های توسعه ملی کشورهای در حال توسعه محسوب می شود و از مهمترین بخش‌های تاثیر‌گذار در اقتصاد ایران می باشد، که نقش مهمی در استقلال سیاسی و اقتصادی کشور ایفا می کند. در کشور ایران، بخش کشاورزی به جهت تأثیر فراگیری که در زمینه رفع چالش های اقتصادی - اجتماعی (تأمین استقلال و امنیت غذایی، ایجاد اشتغال، توسعه پایدار و حفظ محیط زیست) در طول تاریخ و درینه این کشور داشته، از جایگاه مهمی برخوردار و ضرورت انجام سرمایه گذاری‌های جدید در این بخش را آشکار می‌سازد. بنابراین توجه به تولید گلخانه ای از نظر سبزیجات و صیفی جات، به عنوان یکی از بخش‌های پر بازده در امر بازاریابی محصولات کشاورزی تبدیل شده است. بر‌این اساس، تحقیق حاضر با هدف شناسایی محدودیت توسعه کشت گلخانه‌ای و استراتژی موثر بازاریابی محصولات آن در مناطق روستایی شهرستان شهرستان جیرفت است. هدف بررسی عوامل و محدودیت های توسعه کشت‌های گلخانه‌ای در مناطق رو ستایی شهرستان جیرفت است. برای این منظور، جامعه آماری این پژوهش 5 منطقه دهستان روستایی شهرستان جیرفت است، که در سال سال‌های اخیر به دلایل فعالیت‌های متنوع گلخانه گلخانه‌ای و داشتن شرایط لازم جهت صادرات گلخانه گلخانه‌ای توجه زیادی از کشاورزان و کارشناسان این حوزه را به خود جلب کرده است. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی و به روش پیمایشی(پرسشنامه) و توزیع آن بین 30 کارشناس متخصص در حوزه کشاورزی، داده‌های مورد نیاز جمع آوری گردید. به منظور شناخت نقاط ضعف، قوت، فرصت‌ها و تهدیدهای بازاریابی محصولات گلخانه‌ای، از مدل استراتژیک SWOT استفاده شد و سپس به کمک ماتریس QSPM، مهمترین راهبردهای برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک بازاریابی در روستاهای منطقه شناسایی و تعیین اولویت شد. نتایج ماتریس داخلی و خارجی نشان داد، راهبرد در مناطق شهرستان جیرفت در یک موقعیت تهاجمی قرار گرفته است، که این به معنای دارا بودن حداکثر قابلیت و توانایی برای تحقق چشم چشم‌انداز مورد نظر است. با توجه به نتایج حاصل از ماتریس ارزیابی کمی، چشم چشم‌انداز مدنظر برای پتانسیل‌های بازاریابی محصولات گلخانه‌ای این منطقه، برای تحقق موقعیت رقابتی در 4 مورد گنجانده شد، که اولویت اول با «مستعد‌بودن منطقه جهت سرمایه‌گذاری و تثبیت موقعیت قطبی منطقه» است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

effective greenhouse marketing strategies in Jiroft rural areas County with emphasis on SWOT and QSPM

نویسندگان [English]

  • Ahmad Roumiani 1
  • Seyyed Reza Hosseini Kohnouj 1
  • Mohammad Kharaj 2

1 Ph.D., Geography and Rural Planning, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

2 Master of Geography and Rural Planning, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

چکیده [English]

Agriculture is one of the most important economic sectors of the countries of the world and its role in economic, political and international development and stability is undeniable. Agricultural development is considered the most important priority in the national development programs of developing countries and is one of the most important and influential sectors in Iran's economy, which plays an important role in the political and economic independence of the country. In the country of Iran, the agricultural sector has an important position in the history of this country due to the comprehensive impact it has had in the field of solving economic-social challenges (providing independence and food security, creating employment, sustainable development and preserving the environment). It reveals the necessity of making new investments in this sector (Abdolahi, 1385: 169). . Therefore, paying attention to greenhouse production in terms of vegetables and summer herbs has become one of the most productive sectors in the marketing of agricultural products. Based on this, the present research aims to investigate the factors and limitations of the development of greenhouse crops in the rural areas of Jiroft city. For this purpose, the statistics of this research are 5 rural areas of Jiroft city, which in recent years have attracted a lot of attention from farmers and experts in this field due to the various greenhouse activities and having the necessary conditions for greenhouse export. . This research was of a descriptive-analytical type and the required data was collected by the survey method (questionnaire) and its distribution among 30 experts in the field of agriculture. In order to know the weaknesses, strengths, opportunities and threats of greenhouse products marketing, SWOT strategic model was used and then with the help of QSPM matrix, the most important planning strategies and strategic management of marketing in the villages of the region were identified and prioritized. The results of the internal and external matrix showed that the areas of Jiroft city are in an aggressive position, which means having the maximum capability and ability to realize the desired vision. According to the results obtained from the quantitative evaluation matrix, the perspective considered for the marketing potential of greenhouse products of this region was included in 4 cases to realize the competitive position, the first priority with "the readiness of the region to invest and stabilize" It is the polar position of the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Assessment
  • Marketing
  • Greenhouse Products
  • Jiroft
  • QSPM Model