نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

چکیده

 از آنجایی که در خلال سال‌های 92-1384 تعداد کسب و کارهای خانگی در روستاهای دهستان غنی بیگلو با رشد 4.5درصدی به 230 مورد رسیده است، از این رو هدف پژوهش حاضر تحلیل عواملی است که در فضای کسب و کار صنایع خانگی در منطقه موردمطالعه مؤثر می‌باشند. برای انجام این کار ابتدا 8 روستا از مجموع 33 روستا به‌عنوان نمونه از بین الگوهای مکانی سکونتگاهی روستایی برگزیده شدند که تعداد 1614 خانوار در آنها ساکن می‌باشد و از این میان با فرمول کوکران و جدول مورگان 280 سرپرست خانوار به‌عنوان حجم نمونه محاسبه شدند. اطلاعات گردآوری شده دارای سه مقیاس نسبی، رتبه‌ای و فاصله‌ای می‌باشد که در دو سطح خانوار و روستا قابل‌تحلیل می‌باشند. تحلیل داده‌ها هم با نرم‌افزار spss و آزمون‌های مناسب پارامتریک و ناپارامتریک صورت گرفت و نتایج ذیل حاصل شدند: اغلب کسانی که به سمت کسب و کارهای خانوادگی روی آورده‌اند افراد با میانگین سنی بالا، کم‌سواد و یا زنان سرپرست خانوار بوده‌اند که بیشتر به سبب اجبار اقتصادی به این سمت سوق پیدا کرده‌اند و در این مسیر زمینه‌های کارآفرینی، خود مدیریتی و خانواده مدیریتی، ارتقاء و بهبود وضعیت کسب و کار کنونی، درخواست برای صدور مجوز و تشکیل تعاونی‌ها، درخواست برای دریافت تسهیلات و اعتبارات مالی، تلاش برای خلق ایده‌های جدید و تنوع شغلی و امثال آن را مورد توجه قرار نداده‌اند. پیشنهاد می‌شود که دهیاران و شورای اسلامی در حیطه اختیارات خود با فراهم‌آوردن زمینه برای رسمیت این کسب‌وکارها و تشکیل تعاونی‌ها و صندوق‌های اعتبارات خرد روستایی امکان بهبود وضعیت این کسب و کارها را فراهم آورند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the effect of local business environment on the development of rural home industries

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Rezvani 1
  • Mehdi Cheraghi 2

1 Professor of Rural Geography and Planning, Department of Rural Geography and Planning, University of Tehran, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor of Geography and Rural Planning, Department of Rural Geography and Planning, University of Zanjan, Zanjan, Iran.

چکیده [English]

Since the number of home businesses in the villages of Ghani Bigloo rural district increased by 4.5% to 230 during 2005-2002, the aim of this study is to analyze the factors that affect the business environment of home industries in the study area. Are. To do this, 8 villages out of a total of 33 villages were selected as a sample from among the rural settlement spatial patterns in which 1614 households live, and among these, 280 household heads were calculated as a sample size by the Cochran's formula and Morgan table. The collected information has three scales: relative, rank and distance, which can be analyzed at both household and village levels. Data analysis was performed with SPSS software and appropriate parametric and non-parametric tests and the following results were obtained: Most of those who turned to family businesses were middle-aged, illiterate or female-headed households, mostly due to economic constraints. They have moved in this direction and in this direction the fields of entrepreneurship, self-management and managerial family, upgrading and improving the current business situation, applying for licenses and forming cooperatives, applying for financial facilities and credits, trying to create new ideas and They did not pay attention to job diversity and the like. It is suggested that Dehyaran and the Islamic Council, within the scope of their authority, provide the ground for the recognition of these businesses and the establishment of cooperatives and rural micro-credit funds to improve the situation of these businesses.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural development
  • home business
  • home industry
  • rural households