نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه جغرافیا، جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران .

2 دانشیار، گروه جغرافیا، جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

3 دانشجوی دکتری، گروه جغرافیا، جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

چکیده

مسکن از دیرباز به‏ عنوان مهم‏ترین و اصلی‌ترین نیازهای زندگی بشر و عنصر کالبدی فضا با ماهیّت معیشتی می­ باشدکه تحت تأثیر عوامل مختلف همواره در حال تحوّل بوده که این تحوّلات بر روی مؤلّفه‌های مسکن معیشت محور مؤثّر بوده است. در تحقیق حاضر به تحلیل مؤلّفه‌های مسکن معیشت محور و نقش تنوّع معیشتی در تحوّلات مسکن معیشت محور آن پرداخته شده است. نوع تحقیق کاربردی و از نظر ماهیّت توصیفی - تحلیلی است. روش گردآوری اطّلاعات به‌صورت کتابخانه‌ای و میدانی (پرسش‌نامه)، روش تجزیه‌وتحلیل اطّلاعات به‌صورت توصیفی (میانگین) و استنباطی (تحلیل تشخیصی و آماره لاندای ویلکز، مدل رگرسیون لجستیک) استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمامی روستاهای دهستان معجزات استان زنجان است. با استفاده از فرمول کوکران 273 خانوار در 5 روستا نمونه انتخاب شدند. نمونه‌گیری در سطح روستاها جهت انتخاب خانوارها به‌صورت تصادفی ساده است. برای سنجش پایایی شاخص ­ها از آلفای کرونباخ استفاده شد که مقادیر آن0/76 درصد به دست آمد. نتایج نشان می­ دهد 35/53 درصد خانوارها دارای مسکن معیشت محور و 64/46 درصد فاقد مسکن معیشت محور می ­باشند؛همچنین در هر سه بعد، خانوارهای دارای مسکن معیشت محور دارای میانگین بالاتری (2/76درصد) نسبت به خانوارهایفاقد مسکن معیشت محور با میانگین (2/24درصد) هستند. بر همین اساس بیش‏ترین تفاوت میانگین در بعد اقتصادی می‌باشد. در نهایت، آماره لاندای ویلکز برایبررسیتفاوتمیان خانوارهای دارای مسکن معیشت محور و فاقد مسکن معیشت محور از نظر ابعاد تنوّع معیشتی نشان می­ دهد وضعیّت تنوّع معیشتی خانوارها از هممتفاوت است و ابعاد درآمد (0/737)،اشتغال (0/726) و دارایی (0/491) به ترتیب بیش‌ترین نقش را در تمیز خانوارهای دارای مسکن معیشت محور و فاقد مسکن معیشت محور ایفامی‌کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing the role of livelihood diversity in livelihood-based housing developments in rural areas(The Case study: Miracles village of Zanjan city)

نویسندگان [English]

  • Behrooz Mohamadi Yeghaneh 1
  • Jamshid Einali 2
  • parisa Menbari 3

1 Associate Professor, Department of Geography, Geography and Rural Planning, University of Zanjan, Iran.

2 Associate Professor, Department of Geography, Geography and Rural Planning, University of Zanjan, Iran.

3 PhD student, Department of Geography, Geography and Rural Planning, University of Zanjan, Iran.

چکیده [English]

Housing has long been considered as the most important and main needs of human life and the physical element of space with the nature of livelihood, which is constantly evolving under the influence of various factors that have affected the components of livelihood-oriented housing. Is. . In the present study, the components of livelihood-based housing components and the role of livelihood diversity in livelihood developments have been analyzed. The type of research is applied and descriptive-analytical in nature. Data collection methods were used as library and field (questionnaire), descriptive (mean) and inferential data analysis (Landa Wilkes analysis and diagnostic statistics, logistic regression model). The statistical population of the present study includes all villages of Miracle village in Zanjan province. Using Cochran's formula, 273 families in 5 sample villages were selected. Rural sampling is simple for random household selection. Cronbach's alpha was used to measure the reliability of the indices and its values ​​were 0.76%. The results show that 35.53% of households do not have subsistence housing and 46.64% of subsistence houses do not. Also, in all three dimensions, households with subsistence housing have a higher average (2.76%) than households without subsistence housing with an average (2.24%). Accordingly, the largest difference is the average in the economic dimension. Finally, Landa Wilkes statistics to examine the difference between households with subsistence housing and no housing based on livelihood in terms of dimensions of subsistence diversity show that the diversity of household life is different and the dimensions of income (0.737), employment (726) / 7) and Assets (0.491) play the most important role in cleaning households with subsistence housing and shortage of subsistence-based housing, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural housing
  • rural livelihood
  • rural economy
  • Zanjan province