مدیر مسئول


جمشید عینالی دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه زنجان.

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

سردبیر


محسن احد نژاد روشتی دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه زنجان.

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

اعضای هیات تحریریه


میر ستار صدرموسوی استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تبریز

جغرافیای انسانی

اعضای هیات تحریریه


پرویز محمدزاده استاد گروه اقتصاد،دانشگاه تبریز.

علوم اقتصادی

اعضای هیات تحریریه


ناهید سجادیان استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز.

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

اعضای هیات تحریریه


وکیل حیدری ساربان استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه محقق اردبیل.

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

اعضای هیات تحریریه


محمدعلی فیروزی استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز.

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

اعضای هیات تحریریه


محمدحسن یزدانی استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه محقق اردبیل

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

اعضای هیات تحریریه


محسن احدنژاد روشتی دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه زنجان.

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

اعضای هیات تحریریه


بختیار جواهری دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه کردستان

علوم اقتصادی

اعضای هیات تحریریه


بهروز محمدی یگانه دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه زنجان.

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

اعضای هیات تحریریه


حسین فراهانی دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه زنجان.

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

اعضای هیات تحریریه


محمد تقی حیدری دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه زنجان.

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

مدیر داخلی


مهدی چراغی استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه زنجان.

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

مدیر اجرایی


حسین طهماسبی مقدم استادیارگروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه زنجان.

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

ویراستار انگلیسی


رسول مرادی جز Assistant Professor of English Language and Literature, University of Zanjan.

زبان و ادبیات انگلیسی

ویراستار


معصومه محمدلو گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه زنجان

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

  • mmohamadlo1354gmail.com

صفحه آرا


فاطمه بیگدلی گروه جغرافیا، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

  • fatemehbigdeli427gmail.com