نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

شاخص‌­های تعیین کننده­‌ی پیشرفت یک اجتماع، کیفیت زندگی است که در برگیرنده مهم‌ترین عواملی است که بیانگر چگونگی زیستن افراد در یک جامعه و رفاه شخصی افراد است. بهبود کیفیت زندگی در هر جامعه­‌ای، یکی از مهم‌ترین اهداف سیاست­‌های عمومی آن جامعه است. قرن‌­ها است که مردم به دنبال زندگی خوب بوده­اند و انسان‌­ها پیوسته برای بهبود شرایط زیست خود، کوشیده‌­اند تا از استعدادها و توانمندی­‌های محیط‌زیست خود، به بهترین نحو بهره ببرند. اما مسئله اصلی این است که: زندگی مطلوب چیست؟ پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که روستاهای شهرستان دهگلان تا چه اندازه از شاخص­‌های کیفیت زندگی مطلوب برخوردار هستند؟ به منظور ارزیابی کیفیت زندگی در این پژوهش از شاخص‌های بعد عینی (44 گویه در4 مقوله اقتصادی، اجتماعی، زیربنایی و سیاست­گذاری (کشاورزی و عمران روستایی) و بعد ذهنی (23 گویه، در 6 قلمرو آموزش، سلامت و امنیت، اجتماعی، اوقات فراغت، محیط مسکونی، شغل و درآمد) بهره گرفته شد. هر یک از شاخص­‌های تحقیق در دو بعد مورد بررسی پس از اعمال وزن نهایی با استفاده از روش تقریبی میانگین حسابی وزن­دار شدند و با استفاده از روش ویکورتلفیق شدند. نتایج نشان داد که در بعد عینی کیفیت زندگی از دیدگاه جامعه محلی، شاخص‌­های مربوط به مؤلفه‌های زیربنایی و سیاست­‌گذاری ـ برنامه‌ریزی از اهمیت بالاتری برخوردارند. همچنین بررسی شاخص­‌های بعد ذهنی توسعه از دیدگاه مردم محلی نیز نشان داد که شاخص‌­های مربوط به مؤلفه سلامت، امنیت، درآمد و شغل از اهمیت بیشتری برخوردارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the components of rural development from the perspective of the local community with an emphasis on the optimal quality of life (The case of study: Dehgolan city)

نویسندگان [English]

  • Hamed ghadermarzi 1
  • parvaneh Mohammadi 2
  • Ramin Mohammadi 3
  • esmaeil salarvand 4

1 Associate Professor, Department of Geography and Rural Planning, Faculty of Geography, Kharazmi University, Tehran, Iran

2 PhD student in Geography and Rural Planning, Faculty of Geography, Kharazmi University, Tehran, Iran

3 Master's student in Geographic Information System (GIS), Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran, Iran

4 PhD student in Geography and Rural Planning, Faculty of Geography, Tarbiat Modares University, tehran, Iran

چکیده [English]

Quality of life is a determining factor in the progress of a society and reflects the way people live and their personal welfare in a community. Improving the quality of life is one of the most important goals of public policies in any society. For centuries, people have pursued a good life, and humans have continuously strived to improve their living conditions and make the best use of their environmental capabilities and potential. However, the main question is: what is a desirable life? This research seeks to answer the question of how much the villages in Deygolan County are enjoying the indicators of desirable quality of life. To evaluate the quality of life in this study, objective indicators (44 items in 4 economic, social, infrastructure, and policy-making dimensions, including agriculture and rural construction) and subjective indicators (23 items in 6 domains of education, health and safety, social, leisure time, residential environment, and occupation and income) were used. Each of the research indicators was examined in two dimensions, and after applying the final weights using the weighted arithmetic mean approximation method, they were combined using the VIKOR method. The results showed that, from the local community's perspective, the indicators related to the infrastructure and policy-making dimensions were of higher importance in the objective dimension of quality of life. Furthermore, the examination of the subjective indicators of development from the local people's perspective showed that the indicators related to health, safety, income, and occupation were of greater importance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • quality of life
  • rural Area
  • objective and subjective indicators
  • Dehgolan county