نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه جغرافیا، جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

چکیده

انعطاف‌پذیری به توانایی یک سیستم به تغییر سریع در برابر تغییر، تنظیم شرایط جدید در جهت حفظ قدرت رقابت تأکید دارد. هدف این تحقیق بررسی میزان انعطاف‌پذیری دارایی‌های معیشت در روستاها دهستان بکشلو چای است. روش‌شناسی تحقیق ازنظر روش، توصیفی- تحلیلی می‌باشد. اطلاعات به‌صورت میدانی از طریق پرسشنامه جمع‌آوری محقق ساخته گردید. در این تحقیق نمونه‌های انتخابی برای جمع‌آوری داده‌ها به‌صورت تصادفی ساده انجام شد. تعداد نمونه بر اساس روش کوکران 309 نفر به دست آمد. داده‌های به دست آمده نیز با استفاده از سیستم استنباط فازی در محیط MATLAB مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که میزان انعطاف‌پذیری در دارایی اقتصادی 1/92 با میزان عضویت 1/03 در مجموعه فازی پایین و 0/46 در مجموعه متوسط کمترین ظرفیت انعطاف‌پذیری را دارا است و دارایی کالبدی با 0/70 در مجموعه فازی متوسط و 0/34 در مجموعه بالا بیشترین انعطاف را در بین تمام دارایی‌های معیشت دارا می‌باشد. به‌طورکلی میزان انعطاف‌پذیری دارایی‌های معیشت در مجموعه فازی متوسط و متوسط به بالا قرار دارند و تمام دارایی‌های معیشت در مجموعه فازی متوسط دارای درجه عضویت هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Flexibility Capacity of Rural Livelihood System against Water Crisis Using Fuzzy Inference System (Urmia, Bakeshlou Chay)

نویسنده [English]

  • Ali taghiloo

Associate Professor, Department of Geography, Geography and Rural Planning, Faculty of Humanities, University of Urmia , Urmia, Iran.

چکیده [English]

Flexibility refers to the ability of a system to quickly adapt to changes and adjust to new conditions in order to maintain competitiveness. The aim of this research is to investigate the level of flexibility of livelihood assets in the rural areas of Bekeshloo Chay district. The research methodology is descriptive-analytical in terms of approach. Data were collected through a researcher-made questionnaire in the field. The samples were selected randomly for data collection. The sample size was determined to be 309 individuals using the Cochran method. The data obtained were analyzed using the fuzzy inference system in the MATLAB environment. The results show that the economic asset has the lowest flexibility capacity with a membership degree of 0.03/1 in the low fuzzy set and 0.46 in the medium set. The physical asset has the highest flexibility with a membership degree of 0.34/0 in the high fuzzy set and 0.07/0 in the medium set among all livelihood assets. Generally, the flexibility of livelihood assets is in the medium to high fuzzy set, and all livelihood assets have membership degrees in the medium fuzzy set.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flexibility
  • Diversity
  • Adaptability
  • Fuzzy System
  • Bakeshlou Chay