نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی, دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی, دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

زنان به عنوان نیمی از جامعه انسانی، می‌توانند منشأ تحولات بزرگی در زمینه­‌های ایجاد کسب و کارها بوده و عامل تولید ثروت و ایجاد اشتغال باشند. کسب‌وکارهای خانوادگی به عنوان یکی از گونه‌های کارآفرینی محلی و در سطح خرد می باشد که زنان به‌ویژه در مناطق روستایی می‌توانند راه اندازی کنند؛ اما باید توجه داشت که راه اندازی کسب‌وکار در مقیاس محلی مانند روستاها، متأثر از عوامل متعددی می­باشد که اجازه راه اندازی راحت کسب و کارها توسط زنان را نمی‌دهد. لذا هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر توسعه کسب ­وکارهای خانگی زنان روستایی می­باشد. تحقیق حاضر به لحاظ روش، توصیفی- تحلیلی و ازلحاظ هدف، کاربردی است. نحوه جمع‌آوری اطلاعات به‌صورت کتابخانه‌ای و میدانی (پرسشنامه) در قالب دو گروه زنان دارای کسب‌وکار و بدون کسب‌وکار انجام‌شده است. جامعه آماری تحقیق شامل زنان دارای کسب‌وکار روستایی و بدون کسب‌وکار می‌­باشد. حجم نمونه به‌صورت هدفمند و تمام شماری 186 زن در دو گروه انتخاب گردید. یافته‌های به دست آمده نشان می‌دهد که بر اساس نتایج آزمون T، در گروه زنان دارای کسب و کار شاخص‌های حمایت مالی خانواده، تجربه کاری، شاخص صدور آسان مجوز مشاغل و در دسترس بودن انشعابات آب، برق و گاز در توسعه کسب و کارها تأثیرگذار می­باشد؛ اما از دیدگاه زنان بدون کسب و کار، شاخص‌هایی مانند نزدیکی به راه‌های ارتباطی و نبود بروکراسی در توسعه کسب‌وکارهای زنان می‌تواند تأثیرگذار باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Factors Affecting on the Development of women's Family Businesses in Rural (The Case of Study: Faruj County)

نویسندگان [English]

  • Samaneh kiumarsi birak olya 1
  • Hamdollah Ssojasi gheidari 2
  • Khadijeh Bouzarjomehri 2

1 MSc Geography and Rural Planning, Department of Geography, Faculty of Humanities, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.

2 Associate Professor of Geography and Rural Planning, Department of Geography, Faculty of Humanities, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.

چکیده [English]

Women, as half of the human society, can be the source of significant changes in creating businesses and are capable of generating wealth and employment. Family businesses are one of the types of local entrepreneurship that women, especially in rural areas, can establish. However, it should be noted that starting a business at a local level such as in rural areas is affected by various factors that do not always make it easy for women to start their businesses. Therefore, the aim of this research is to investigate the factors affecting the development of women's home-based businesses in rural areas. The research is descriptive-analytical in terms of method and practical in terms of purpose. The data collection method included both library research and field research using a questionnaire administered to two groups of women, those with and without businesses. The statistical population of the research consists of rural women with and without businesses, and the sample size was purposefully selected and included 186 women in both groups. The findings show that based on the T-test results, in the group of women with businesses, factors such as family financial support, work experience, ease of obtaining

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship Development
  • women Entrepreneurship
  • Family business
  • rural women s
  • Faruj County