نوع مقاله : مقاله برگرفته از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیای انسانی و برنامه ریزی فضایی ، دانشکده علوم زمین ، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ، ایران

2 کارشناسی ارشد گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده

از آن جا که مشارکت اجتماعی مقدمه ای لازم برای دست یابی به زیست پذیری روستایی است، امروزه، سنجش آن در حوزه برنامه ریزی و سیاست گذاری برای سکونتگاه های روستایی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. زیست پذیری شامل ابعاد مختلفی است که بهبود هر بعد برای دست یابی به سکونتگاه زیست پذیر ضروری است. در این راستا، مشارکت اجتماعی روستاییان، نقش بنیادینی در بالا بردن سطح زیست پذیری در سکونتگاه های روستایی دارد. پژوهش حاضر به روش کمی و توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر ابزار پرسشنامه در 30 روستا و 400 خانوار نمونه تصادفی از طریق فرمول کوکران محاسبه شد؛ تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق نرم افزار SPSS و مدلسازی معادلات ساختاری انجام شد. نتایج پژوهش آشکار ساخت، بر مبنای ضرایب استاندارد شده از میان شاخص های مشارکت اجتماعی روستاییان، شاخص مشارکت در فعالیت های آموزشی و عمومی با ضریب تأثیر 243/0 و شاخص مشارکت در فعالیت های سیاسی و انتخاباتی با ضریب 223/0 و شاخص مشارکت در فعالیت بسیج و خیریه با ضریب 201/0 بیشترین میزان تأثیرات را بر سطح زیست پذیری محیط روستایی در بخش مرکزی شهرستان جیرفت را دارند. افزون بر این، یافته های مدل ارتباطی پژوهش نشان داد برازش ضرایب مسیر مشارکت اجتماعی به میزان 65/0 بر زیست پذیری محیط روستایی تأثیر داشته است. براین مبنا، یافته ها آشکار ساخت، ضرایت مسیر متغیرها دارای برازش مطلوب است و میان شاخص های مشارکت اجتماعی و زیست پذیری محیط روستایی رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد. همچنین، یافته‌های این پژوهش نمایانگر آن است که با وجود تأثیر مثبت شاخص های مشارکت اجتماعی بر زیست پذیری محیط روستایی، مشارکت روستاییان در بهبود شاخص های زیست پذیری روستایی همچنان در سطح پایین ارزیابی می‌شوند به گونه‌ای که با وجود بهبود شاخص های مشارکت اجتماعی هنوز روستاییان در ناحیه مورد مطالعه از همه ظرفیت‌ها برای مشارکت در فعالیت‌های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی بهره ‌نمی‌گیرند. بنابراین، می توان با ارایه آموزش‌ها و آگاهی بخشی شفاف در زمینه توسعه فعالیت ها و برنامه های گوناگون روستایی و جلب اعتماد اجتماعی زمینه را برای مشارکت بیش از پیش آنان در این‌گونه برنامه ها و در راستای بهبود شاخص های زیست پذیری روستایی فراهم آورد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of social participation of villagers in the livability of the rural environment (case study: central part of Jiroft city)

نویسندگان [English]

  • Naser Shafieisabet 1
  • fatemeh karimi marezi 2

1 Associate Professor, Department of Human Geography and Spatial Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

2 Master's degree, Department of Human Geography, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran. Postal code: 1983969411.

چکیده [English]

Social participation is needed for rural livability, so measuring it is important. To make a settlement livable, all dimensions must be improved. Villagers' social participation is crucial to enhance the livability level in rural settlements. A questionnaire was used to survey 400 households in 30 villages for the research. The results of the research revealed, based on the standardized coefficients among the indicators of social participation of the villagers, the index of participation in educational and public activities with an influence coefficient of 0.24 and the index of participation in political and electoral activities with a coefficient of 0.223 and the index of participation in Basij and charity activities have the greatest impact on the livability level of the rural environment in the central part of Jiroft with a coefficient of 0.201. The rural environment's livability was affected by 0.65 because of social participation, as per the research. Rural livability improved as social participation increased because of strong variable correlation. Villagers don't use their full potential for rural livability. Clear trainings and awareness can create the ground for their participation in rural activities and programs.
Social participation is needed for rural livability, so measuring it is important. To make a settlement livable, all dimensions must be improved. Villagers' social participation is crucial to enhance the livability level in rural settlements. A questionnaire was used to survey 400 households in 30 villages for the research. The results of the research revealed, based on the standardized coefficients among the indicators of social participation of the villagers, the index of participation in educational and public activities with an influence coefficient of 0.24 and the index of participation in political and electoral activities with a coefficient of 0.223 and the index of participation in Basij and charity activities have the greatest impact on the livability level of the rural environment in the central part of Jiroft with a coefficient of 0.201. The rural environment's livability was affected by 0.65 because of social participation, as per the research. Rural livability improved as social participation increased because of strong variable correlation. Villagers don't use their full potential for rural livability. Clear trainings and awareness can create the ground for their participation in rural activities and programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Participation
  • environmental
  • structural equation modeling
  • Kerman province