نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اقتصادی، دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران.

چکیده

در دهه‌های اخیر شهر گنبدکاووس استان گلستان به‌عنوان یک شهر مهاجرپذیر، شاهد رشد شدید حاشیه‌نشینی و گسترش فقر شهری بوده است. محلات حاشیه‌نشین، نابرابری‌های فضایی - اجتماعی در شهر را تشدید کرده و مدیران شهری را با چالشی جدی مواجه نموده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر فقر شهری در محله‌های حاشیه‌نشین می‌باشد. روش: قلمرو مکانی تحقیق، ساکنین محله‌های حاشیه‌نشین شهرستان گنبدکاووس شامل محله‌های افغان آباد، سیدآباد، بدلجه و چای بویین بوده و قلمرو زمانی تابستان 1401 می‌باشد. عوامل مؤثر بر فقر شهری از دو دیدگاه اقتصادی و اجتماعی، در محله‌های یادشده توسط توزیع پرسشنامه محقق ساخته، بررسی و رتبه‌بندی شد. نتایج نشان داد در حوزه خدمات عمومی، دسترسی کافی به درمانگاه با کمترین امتیاز دسترسی (2/18)، در حوزه امنیت، کمبود و بعضا فقدان روشنایی مناسب معابر با بیشترین امتیاز (2/71)، در حوزه مشارکت اجتماعی، امکان همکاری با شوراهای محلی، کمترین امتیاز (1/85)، در حوزه بیکاری، بیکاری پنهان بیشترین امتیاز (3/02) و در حوزه فقر مالی، درآمد پایین بیشترین امتیاز (2/41) را به خود اختصاص دادند. ازنظر شیوع آسیب‌های اجتماعی، محله سیدآباد(0/27=Q) و ازنظر شیوع آسیب‌های اقتصادی، محله افغان آباد(0/24=Q) بالاترین رقم را به خود اختصاص دادند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors affecting urban poverty in suburban neighborhoods (the case of study: Gonbadkavos)

نویسندگان [English]

  • Mohammad reza Babaei semiromi 1
  • Mohammad hossein Ehsanfar 1
  • Razyeh Begenji 2

1 Assistant Professor, Department of Economic Sciences, Tehran Payam Noor University, Tehran, Iran.

2 MSc of Economic Sciences, Tehran Payam Noor University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

In recent decades, the city of Gonbad-e Kavus in Golestan province has witnessed a significant increase in marginalization and urban poverty as a result of its status as a migrant-friendly city. Marginalized neighborhoods have intensified spatial and social inequalities in the city, posing a serious challenge to city officials. The aim of this study is to investigate the factors affecting urban poverty in marginalized neighborhoods. The spatial scope of the research includes the marginalized neighborhoods of Afghanabad, Seyyedabad, Badlje, and Chay-e Boyin in Gonbad-e Kavus, and the temporal scope is summer 2022. The factors affecting urban poverty were ranked and examined from both economic and social perspectives using a researcher-made questionnaire distributed in the aforementioned neighborhoods. The results showed that in the area of public services, access to healthcare had the lowest score (2.18), in the area of safety, the lack or inadequate lighting of streets had the highest score (2.71), in the area of social participation, the possibility of collaboration with local councils had the lowest score (1.85), in the area of unemployment, hidden unemployment had the highest score (3.02), and in the area of financial poverty, low income had the highest score (2.41). In terms of the prevalence of social harms, the Seyyedabad neighborhood scored the highest (0.27=Q), and in terms of the prevalence of economic harms, the Afghanabad neighborhood scored the highest (0.24=Q).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban poverty
  • GonbadKavus city
  • marginalization
  • social damage
  • economic damage