نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

2 دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.زنجان

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی گردشگری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

چکیده

شیوع کووید 19 و اتخاذ سیاست­‌های سختگیرانه منجر شد مناطق روستایی به عنوان مقاصد گردشگری ارزان مورد توجه گردشگران داخلی قرار گرفت. از این رو، تحقیق حاضر به بررسی نقش حمل و نقل روستایی در توسعه گردشگری روستایی در ابعاد شاخص­‌های اقتصادی پرداخته است. قلمرو مکانی تحقیق روستاهای گردشگرپذیر دهستان حصار ولیعصر (شهرستان آوج- استان قزوین) در افق زمانی تابستان 1400 است. تحقیق حاضر از نوع پژوهش‌­های کاربردی  و به روش توصیفی- تحلیلی مبتنی بر ابزار پرسشنامه است. جامعه آماری تحقیق 8 روستای گردشگرپذیر دهستان حصار ولیعصر شهرستان آوج بود که با استفاده از فرمول کوکران (p و q برابر با 5/0) تعداد 190 مورد به عنوان نمونه انتخاب شد. روایی گویه‌­های پرسشنامه با بهره­‌گیری از نظرات متخصصین و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ انجام گرفت و میزان 768/0 محاسبه شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌­ها از آزمون­‌های آماری t تک نمون‌ه­ای، همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره خطی استفاده شد. نتایج نشان داد در بعد اقتصادی، شاخص­‌های افزایش ساخت و ساز خانه‌های دوم گردشگری (99/3) و افزایش سرمایه‌­گذاری و شکل­‌گیری سرمایه (69/3) بیشترین تأثیر مثبت را از توسعه حمل و نقل روستایی پذیرفته‌­اند. همچنین، نتایج رگرسیون خطی چند متغیره نشان داد که حمل و نقل روستایی با ضریب تعیین 846/0 در توسعه گردشگری در ابعاد اقتصادی تأثیر معنادار و مثبتی دارد. به طوری که، با توجه به مقادیر بتا یک واحد تغییر در انحراف معیار شاخص‌­های متغیر مستقل از قبیل "افزایش ساخت و ساز خانه­‌های دوم گردشگری"، "تنوع فرصت‌­های شغلی و درآمدی"، "بهبود دسترسی به خدمات"، "بهبود زیرساخت‌­های گردشگری در روستا" و "افزایش سرمایه‌­گذاری و شکل­‌گیری سرمایه در روستا" در اثر توسعه حمل و نقل روستایی، به ترتیب به اندازه0/401، 0/291، 0/333، 0/260، 0/800، واحد در توسعه گردشگری روستایی از دیدگاه پاسخگویان تأثیر مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of transportation in the development of rural tourism from the point of view of economic indicators in the post-corona period, Case Study: Hesar Valiasr County (Avaj Township, Qazvin province)

نویسندگان [English]

  • Azam Bigdeli 1
  • Akbar hossienzadeh 2
  • Zeynab Zamani 3
  • Hosainali Mohammady 4

1 PhD student of Geography and Rural Planning, Faculty of Humanities, University of Zanjan , Zanjan, Iran.

2 PhD in Geography and Rural Planning, Faculty of Planning and Environmental Sciences, University of Zanjan , Zanjan, Iran.

3 MSc. Geography and Rural Planning, Faculty of Humanities, University of Zanjan , Zanjan, Iran.

4 MSc. Geography and Tourism Planning, Faculty of Humanities, University of Zanjan , Zanjan, Iran.

چکیده [English]

The outbreak of an epidemic disease such as Covid-19 and the adoption of strict policies such as general quarantine, travel restrictions and social distancing led to a significant decrease in international and even interprovincial travel, and rural areas due to their attractiveness Natural and cultural tourism as cheap tourist destinations for spending leisure time and recreation have attracted the attention of domestic tourists. Therefore, the present research has investigated the role of rural transportation in the development of rural tourism in terms of economic indicators. The geographical area of the research is the touristic villages of Hesar Valiasr County (Avaj Township, Qazvin province) in the time horizon of the summer of 1400. The current research is of the type of applied research and the descriptive-analytical method used is based on the questionnaire tool. The statistical population of the research was 8 touristic villages of Hesar Valiasr County in Avaj Township, which according to the population and housing census data (2015) has 358 permanent resident households, using the Cochran formula (p and q equal to 0.5), the number of 190 cases was selected as a sample. To analyze the questionnaire data, one-sample t-tests, Pearson's correlation and linear multivariate regression were used. The results showed that in the economic dimension, the indicators of the increase in the construction of second homes for tourism (3.99) and the increase in investment and capital formation (3.69) received the most positive impact from the development of rural transportation. Also, the results of multivariable linear regression showed that rural transportation has a significant and positive effect on the development of tourism in economic dimensions with a determination coefficient of 0.846. So that, according to the beta values of one unit of change in the standard deviation of independent variable indicators such as "increase in the construction of second homes for tourism", "diversity of employment and income opportunities", "improvement of access to services", "Improvement of tourism infrastructure in the village" and "Increase of investment and capital formation in the village" as a result of the development of rural transportation, are respectively 0.401, 0.291, 0.333, 0.360 and 0.008 units in the development of rural tourism. The opinion of the respondents has a positive effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transportation
  • rural tourism
  • rural economy
  • Qazvin province