نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه جغرافیا، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

2 دانشجوی دکتری، گروه جغرافیا، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

مسکن کوچک‏ترین  شکل تجسّم کالبدی استکه مهم­ترین معیار رضایت­مندی از آن در استحکام بنا نمود می‌یابد. نیاز روستاها به مسکن مناسب سبب اجرای اقدامات از سوی ارگان های دولتی مرتبط از جمله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در قالب اجرای طرح مقاوم ­سازی مسکن روستایی طی چند دهه بعد از انقلاب شده است. مقاوم ­سازی، اثرات گسترده ­ای در مساکن روستایی داشته است. پژوهش حاضر به دنبال تعیین پیامد این برنامه ­ها بر زندگی روستاییان و کیفیت کالبدی سکونتگاه­ های روستایی است. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و به لحاظ ماهیت توصیفی- تحلیلی می­ باشد. در راستایگردآوری اطّلاعات از روش­ های کتابخانه­ ای (فیش ­برداری) و میدانی (پرسش‏نامه و مشاهده) بهره برده شده است. به‏ منظور تجزیه و تحلیل اطّلاعات از روش ­های آمار توصیفی  و استنباطی (t تک نمونه ­­ای، ویلکاکسون و پیرسون) به کار گرفته شده است. دهستان مورد مطالعه مشتمل بر 44 روستا می­­باشد که از این تعداد 15 روستا به‏ عنوان نمونه انتخاب گردید. تعداد نمونه لازم جهت تکمیل پرسش‏نامه با استفاده از فرمول اصلاح شده کوکران 150 خانوار تعیین و پرسش‏نامه­ها به صورت نمونه­­گیری سهمیه­­ای در سطح روستاهای دهستان توزیع شد. نتایج تحقیق نشان­ می­ دهد که بین مقاوم­سازی مساکن روستایی و پایداری کالبدی در منطقه ‏ی مورد مطالعه رابطه معناداری با سطح اطمینان 99 درصد به میزان0/277 و کیفیت مسکن با 0/262 وجود دارد و علاوه بر این نتایج تحلیل گذشته­نگر مبین تفاوت کاملاً معنادار در دوره قبل و بعد از مقاوم­سازی در بهبود کیفیّت مسکن و پایداری کالبدی در منطقه ‏ی مورد مطالعه مشاهده شده است. مقاوم­ سازی مسکن روستایی ضمن افزایش مقاومت بنا و کاهش آسیب­پذیری آن در برابر مخاطرات طبیعی؛ بهبود کیفیّت کالبدی در سطح روستاهای محدوده ‏ی مورد مطالعه را در پی داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of rural housing retrofitting in improving the physical quality of rural areas, Case study: Quchan Atiq village

نویسندگان [English]

  • Hossein Farahani 1
  • Jamshid Einali 1
  • Mehri Jahansoozi 2

1 Associate Professor, Department of Geography, Geography and Rural Planning, University of zanjan, Zanjan, Iran.

2 PhD Student, Department of Geography, Geography and Rural Planning, Univercity of zanjan, Zanjan, Iran

چکیده [English]

One of the most important needs of rural development is rural housing. The construction of rural resistant housing and providing appropriate houses for villager has often been important elements of various development programs. Retrofitting means increasing the resistance of a structure (building) against the forces and improving the condition of the texture and internal elements of the housing and includes a set of measures that increase the life and strength of the building with small changes in the structure.This study attempts to investigate the effects of retrofitting the houses on physical quality of rural ancient Ghochan Atigh County. This study seeks to answer this question, what is the relationship between retrofitting the rural houses, and physical stability and the quality of housing area of the study? This study is functional and descriptive-analytical methods are used. Information and required data were collected by means of library and field methods. To analyze the data, quantitative methods were used in the form of descriptive and inferential statistics (One samples T test, Wilcoxon and Pearson). The area under study consists of 46 villages, which 15 villages were selected as sample. The Number of required‌ samples to complete the questionnaire were determined 150 household by using a modified Cochran formula and questionnaires were distributed in the form of quota sampling in the villages of rural area. The results of the study indicate that there is a significant relationship between Retrofitting rural housing and physical stability in the area of the study with a confidence level of 99% at a rate 0.277 and the quality of housing at a rate 0.262, and a significant difference has been observed in the periods before and after retrofitting to improve the quality of housing and physical stability in the study in the area of study.Retrofitting rural housing while increasing the strength and reducing its vulnerability to natural hazards; Improvement of the physical quality in rural areas has been followed in the study area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vulnerability
  • Rural housing
  • Physical quality
  • Quchan County