علمی-پژوهشی
نقشه راه استراتژیک توسعه گردشگری ورزشی ایران در شرایط تحریم
نقشه راه استراتژیک توسعه گردشگری ورزشی ایران در شرایط تحریم

جبار سیف پناهی شعبانی؛ مهدی دستگردی؛ نادر رنجبر؛ رحیم خسرومنش

دوره 3، شماره 9 ، آذر 1401

چکیده
   صنعت گردشگری یک صنعت پویا با ظرفیت رشد انفجاری است که سهم قابل توجه و خیره کننده ای در اقتصاد دنیا پیدا کرده است. گردشگری ورزشی نیز یک بخش مهمی از صنعت گردشگری است. هدف اصلی تحقیق‎ طراحی و تدوین نقشه ...  بیشتر
علمی-پژوهشی
سنجش تاب‌آوری کالبدی سکونتگاه‌های غیررسمی در برابر مخاطرات محیطی (زلزله)، مطالعه موردی: پاکدشت(شهرک انقلاب)
سنجش تاب‌آوری کالبدی سکونتگاه‌های غیررسمی در برابر مخاطرات محیطی (زلزله)، مطالعه موردی: پاکدشت(شهرک انقلاب)

حسین حاتمی نژاد؛ فاطمه سادات کهکی؛ فرشید صادقی

دوره 3، شماره 9 ، آذر 1401

چکیده
  با آغاز قرن 21 جمعیت جهان به بیشترین میزان خود رسید و شهرنشینی نیز افزایش یافت. که در کشورهای درحال‌توسعه متفاوت بود. به‌طوری‌که نزدیک به 90 درصد جمعیت شهری جهان در شهرهای کشورهای درحال‌توسعه زندگی می‌کنند. ...  بیشتر
علمی-پژوهشی
ارزیابی ابعاد و شاخص های تاب آوری شهری در بافت فرسوده شهر بروجرد
ارزیابی ابعاد و شاخص های تاب آوری شهری در بافت فرسوده شهر بروجرد

احمد حاتمی؛ سمیه پرویزی؛ بهاره اکبری منفرد

دوره 3، شماره 9 ، آذر 1401

چکیده
  تاب ‌آوری شهری به جایگاهی از شهر اشاره دارد که به دلیل مدیریت و برنامه‌ ریزی درست قدرت تحمل خود را در برابر بحران‌های طبیعی و انسانی افزایش داده و باکم ‌ترین میزان خسارت مالی و جانی می‌تواند بحرانی ...  بیشتر
علمی-پژوهشی
نقش حمل و نقل در توسعه گردشگری روستایی از منظر شاخص‌های اقتصادی در دوره پسا کرونا، مطالعه موردی: دهستان حصار ولیعصر (شهرستان آوج- استان قزوین)
نقش حمل و نقل در توسعه گردشگری روستایی از منظر شاخص‌های اقتصادی در دوره پسا کرونا، مطالعه موردی: دهستان حصار ولیعصر (شهرستان آوج- استان قزوین)

اعظم بیگدلی؛ اکبر حسین زاده؛ زینب زمانی؛ حسینعلی محمدی

دوره 3، شماره 9 ، آذر 1401

چکیده
  شیوع بیماری همه‌گیر مانند کووید 19 و اتخاذ سیاست‌های سختگیرانه از قبیل قرنطینه عمومی، محدودیت سفر و فاصله‌گذاری اجتماعی به کاهش قابل توجه مسافرت‌های بین‌المللی و حتی بین استانی منجر شد و مناطق روستایی ...  بیشتر
علمی-پژوهشی
مدل تصمیم‌گیری چند معیاره برای انتخاب مکان‌های مناسب صنایع براساس روش‌های Swara وFuzzy-Gis(مطالعه موردی:استان کرمانشاه)
مدل تصمیم‌گیری چند معیاره برای انتخاب مکان‌های مناسب صنایع براساس روش‌های Swara وFuzzy-Gis(مطالعه موردی:استان کرمانشاه)

ابوالقاسم تقی زاد فانید؛ پیمان قدسی؛ سعید بساک

دوره 3، شماره 9 ، آذر 1401

چکیده
  بخش صنعتی برای اقتصاد ایران از نظر اشتغال و صادرات بسیار مهم است و انتخاب سایت صنعتی یکی از تصمیمات ضروری کلیدی در فرآیند راه اندازی، گسترش یا تغییر مکان انواع سیستمهای صنعتی است و یکی از مهمترین و طولانی‌ترین ...  بیشتر
علمی-پژوهشی
ارزیابی اثرات استقرار شهرک های صنعتی بر کیفیت زندگی شهری ( مطالعه موردی: شهر دندی)
ارزیابی اثرات استقرار شهرک های صنعتی بر کیفیت زندگی شهری ( مطالعه موردی: شهر دندی)

محسن احدنژاد روشتی؛ علی مرادی

دوره 3، شماره 9 ، آذر 1401

چکیده
  کیفیت زندگی به دلیل گسترش روند صنعتی شدن و پیشرفت فناوری که توجه به بعد کمی زندگی انسان را مدنظر قرار می‌دهد و هم‌چنین به دنبال غفلت از جنبه‌های کیفی زندگی انسان، طی چند دهه گذشته در کشورهای غربی موردتوجه ...  بیشتر