نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری

2 دانشگاه زنجان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد/ دانشگاه زنجان

چکیده

شیوع بیماری همه‌گیر مانند کووید 19 و اتخاذ سیاست‌های سختگیرانه از قبیل قرنطینه عمومی، محدودیت سفر و فاصله‌گذاری اجتماعی به کاهش قابل توجه مسافرت‌های بین‌المللی و حتی بین استانی منجر شد و مناطق روستایی با توجه به دارابودن جاذبه‌های گردشگری طبیعی و فرهنگی به عنوان مقاصد گردشگری ارزان برای گذران اوقات فراغت و تفریح مورد توجه گردشگران داخلی قرار گرفت. از این رو، تحقیق حاضر به بررسی نقش حمل و نقل روستایی در توسعه گردشگری روستایی در ابعاد شاخص‌های اقتصادی پرداخته است. قلمرو مکانی تحقیق روستاهای گردشگرپذیر دهستان حصار ولیعصر (شهرستان آوج- استان قزوین) در افق زمانی تابستان 1400 است. تحقیق حاضر از نوع پژوهش‌های کاربردی بوده و روش مورد استفاده توصیفی- تحلیلی مبتنی بر ابزار پرسشنامه است. جامعه آماری تحقیق 8 روستای گردشگرپذیر دهستان حصار ولیعصر شهرستان آوج بود که بر اساس داده‌های سرشماری نفوس و مسکن (1395) دارای 358 خانوار ساکن دایمی است که با استفاده از فرمول کوکران (p و q برابر با 5/0) تعداد 190 مورد به عنوان نمونه انتخاب شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌های پرسشنامه‌ای از آزمون‌های آماری t تک نمونه‌ای، همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره خطی استفاده شد. نتایج نشان داد که در بعد اقتصادی، شاخص‌های افزایش ساخت و ساز خانه‌های دوم گردشگری (3.99) و افزایش سرمایه‌گذاری و شکل‌گیری سرمایه (3.69) بیشترین تاثیر مثبت را از توسعه حمل و نقل روستایی پذیرفته‌اند. همچنین، نتایج رگرسیون خطی چند متغیره نشان داد که حمل و نقل روستایی با ضریب تعیین 0.846 در توسعه گردشگری در ابعاد اقتصادی تاثیر معنادار و مثبتی دارد. به طوری که، با توجه به مقادیر بتا یک واحد تغییر در انحراف معیار شاخص‌های متغیر مستقل از قبیل "افزایش ساخت و ساز خانه‌های دوم گردشگری"، "تنوع فرصت های شغلی و درآمدی"، "بهبود دسترسی به خدمات"، "بهبود زیرساخت‌های گردشگری در روستا" و "افزایش سرمایه‌گذاری و شکل‌گیری سرمایه در روستا" در اثر توسعه حمل و نقل روستایی، به ترتیب به اندازه 0.401، 0.291، 0.333، 0.360 و 0.008 واحد در توسعه گردشگری روستایی از دیدگاه پاسخگویان تاثیر مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of transportation in the development of rural tourism from the point of view of economic indicators in the post-corona period, Case Study: Hesar Valiasr County (Avaj Township, Qazvin province)

نویسندگان [English]

  • Azam Bigdeli 1
  • Akbar hossienzadeh 2
  • Zeynab Zamani 3
  • Hosainali Mohammady 2

1 Ph.D student

2 University of Zanjan

3 Master student / University of Zanjan

چکیده [English]

The outbreak of an epidemic disease such as Covid-19 and the adoption of strict policies such as general quarantine, travel restrictions and social distancing led to a significant decrease in international and even interprovincial travel, and rural areas due to their attractiveness Natural and cultural tourism as cheap tourist destinations for spending leisure time and recreation have attracted the attention of domestic tourists. Therefore, the present research has investigated the role of rural transportation in the development of rural tourism in terms of economic indicators. The geographical area of the research is the touristic villages of Hesar Valiasr County (Avaj Township, Qazvin province) in the time horizon of the summer of 1400. The current research is of the type of applied research and the descriptive-analytical method used is based on the questionnaire tool. The statistical population of the research was 8 touristic villages of Hesar Valiasr County in Avaj Township, which according to the population and housing census data (2015) has 358 permanent resident households, using the Cochran formula (p and q equal to 0.5), the number of 190 cases was selected as a sample. To analyze the questionnaire data, one-sample t-tests, Pearson's correlation and linear multivariate regression were used. The results showed that in the economic dimension, the indicators of the increase in the construction of second homes for tourism (3.99) and the increase in investment and capital formation (3.69) received the most positive impact from the development of rural transportation. Also, the results of multivariable linear regression showed that rural transportation has a significant and positive effect on the development of tourism in economic dimensions with a determination coefficient of 0.846. So that, according to the beta values of one unit of change in the standard deviation of independent variable indicators such as "increase in the construction of second homes for tourism", "diversity of employment and income opportunities", "improvement of access to services", "Improvement of tourism infrastructure in the village" and "Increase of investment and capital formation in the village" as a result of the development of rural transportation, are respectively 0.401, 0.291, 0.333, 0.360 and 0.008 units in the development of rural tourism. The opinion of the respondents has a positive effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transportation
  • rural tourism
  • rural economy
  • Qazvin province