نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده برنامه‌ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی-دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی- دانشگاه تبریز- تبریز- ایران

چکیده

بخش صنعتی برای اقتصاد ایران از نظر اشتغال و صادرات بسیار مهم است و انتخاب سایت صنعتی یکی از تصمیمات ضروری کلیدی در فرآیند راه اندازی، گسترش یا تغییر مکان انواع سیستمهای صنعتی است و یکی از مهمترین و طولانی‌ترین تصمیماتی که مدیران عملیاتی با آن مواجه هستند، تصمیم‌گیری در مورد محل استقرار تاسیسات صنعتی جدید است. بر این اساس هدف از این مطالعه، انتخاب مکان مناسب برای صنایع بر اساس روش‌های Swara و Fuzzy در استان کرمانشاه و در محیط Gis بوده است. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی و تحلیلی میباشد. در این مطالعه، از مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاره برای ارزیابی تناسب زمین برای پیشنهاد مکان‌های مناسب برای مناطق صنعتی در استان کرمانشاه استفاده شده است. سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی (Gis) و تصمیم‌گیری چند معیاره (Mcdm) با هم ترکیب شده‌اند تا به طور مشخص مناطق مناسب برای صنایع را شناسایی کنند. برای تشخیص بهترین سایت صنعتی از ده معیار استفاده شد. معیارهای انتخاب شده از طریق جمع‌آوری نظرات خبر‌گان با استفاده از تکنیک Swara مشخص گردید. این معیارها شامل فاصله از آ‌ب‌‌‌های سطحی، شیب، فاصله از نقاط شهری و روستایی، فاصله از جاده، مناطق حفاظت شده، فاصله از مناطق گسلی، نوع کاربری زمین، نقشه دما و باران هستند. سپس کلیه معیارها با فرمت مشابه به Gisوارد و استانداردسازی شدند. در مرحله بعد از روش Swara برای وزن‌دهی معیارها استفاده شد و درنهایت کلیه لایه‌ها با استفاده از روش Fuzzy وزن‌دار تلفیق شدند. نتایج این پژوهش نشان میدهد که، از کل مساحت 24640 کیلومتر مربع استان کرمانشاه، 11/9 درصد، معادل 37/2224 هکتار در سطح کاملا مناسب،26 درصد، معادل 09/6414 هکتار در سطح مناسب، 69/18 درصد، معادل 09/4606 هکتار در سطح بیتفاوت، 26 درصد، معادل 22/6393 هکتار در سطح نامناسب و 5/14 درصد، معادل 80/3574 هکتار در سطح کاملا نامناسب جهت استقرار صنایع در استان کرمانشاه قرار دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Keywords: Kermanshah province, locating industries, multi-criteria decision making, Swara model, gis-fuzzy method

نویسندگان [English]

  • Abolghasem Taghi Zad Fanid 1
  • peyman qudsi 2
  • saeid bosak 3

1 Assistant Professor, Rural Planning, University of Tabriz, Tabriz, Iran

2 PhD student in Geography and Rural Planning, Faculty of Planning and Environmental Sciences, University of Tabriz , Tabriz, Iran.

3 PhD student in Geography and Rural Planning - Faculty of Planning and Environmental Sciences - Tabriz University - Tabriz - Iran

چکیده [English]

The industrial sector is very important for the Iranian economy in terms of employment and exports and choosing an industrial site is one of the key critical decisions in the process of setting up, expanding or relocating all kinds of industrial systems and one of the most important and longest decisions that, operational managers are faced with, Deciding on the location of the new industrial facility. Based on this, the aim of this study was to choose the suitable location for industries based on swara and fuzzy methods in Kermanshah province and in the GIS environment. This research is applied in terms of purpose and descriptive and analytical in terms of nature and method. In this study, multi-criteria decision-making models have been used to evaluate land suitability to suggest suitable locations for industrial areas in Kermanshah province. Geographic information systems (GIS) and multi-criteria decision making (MCDM) are combined to specifically Identify the suitable areas for industries. To determine the best industrial site, ten criteria were used. The selected criteria were determined by Collecting experts’ opinions and using the Swara technique. These criteria include the distance from surface water, Slope, distance from urban and rural areas, distance from road, protected areas, distance from fault areas, land use type, temperature and rain map. Then all the criteria were entered into Gis with the same format and standardized. The results of this research show that, From the total area of 24640 square kilometers of Kermanshah province, 9.11 percent, equivalent to 2224.37 hectares at a completely suitable level, 26 percent, equivalent to 6414.09 hectares at the appropriate level, 18.69 percent, equivalent to 4606.09 hectares at the level of Indifference, 26 percent, equivalent to 22.6393 hectares in an unsuitable level And 14.5%, equivalent to 3574.80 hectares, are located at a completely unsuitable level for establishing industries in Kermanshah province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kermanshah province
  • locating industries
  • multi-criteria decision making
  • Swara model
  • gis-fuzzy method