مدیر مسئول


جمشید عینالی دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه زنجان.

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

سردبیر


محسن احد نژاد روشتی دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه زنجان.

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

اعضای هیات تحریریه


میر ستار صدرموسوی استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

اعضای هیات تحریریه


عبدالحسین پری زنگنه استاد گروه محیط زیست، دانشگاه زنجان.

محیط زیست(اقتصاد محیط زیست)

اعضای هیات تحریریه


پرویز محمدزاده استاد گروه اقتصاد،دانشگاه تبریز.

علوم اقتصادی

اعضای هیات تحریریه


وکیل حیدری ساربان استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه محقق اردبیل.

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

اعضای هیات تحریریه


محمدحسن یزدانی استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه محقق اردبیل

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

اعضای هیات تحریریه


محسن احدنژاد روشتی دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه زنجان.

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

اعضای هیات تحریریه


بهروز محمدی یگانه دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه زنجان.

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

اعضای هیات تحریریه


حسین فراهانی دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه زنجان.

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

اعضای مشورتی هیات تحریریه


شهریور روستایی دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز.

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

اعضای مشورتی هیات تحریریه


براتعلی خاکپور دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه فردوسی مشهد.

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

اعضای مشورتی هیات تحریریه


مرتضی توکلی دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تربیت مدرس.

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

اعضای مشورتی هیات تحریریه


علی گلی دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه شیراز.

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

اعضای مشورتی هیات تحریریه


حسن محمودزاده دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز.

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)


علی عسگری عضو هئیت علمی دانشگاه یورک کانادا

دانشیار برنامه ‎ریزی شهری و منطقه ‎ای

مدیر داخلی


محمد تقی حیدری استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه زنجان.

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

ویراستار انگلیسی


رسول مرادی جز Assistant Professor of English Language and Literature, University of Zanjan.

زبان و ادبیات انگلیسی

ویراستار ادبی نشریه


نسرین اله وردی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زنجان

زبان و ادبیات فارسی

  • alhwrdy.ngmail.com