اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

جمشید عینالی

دانشیارجغرافیا و برنامه ریزی روستایی عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان

www.znu.ac.ir/members/einali-jamshid
einaliaznu.ac.ir
09122597176
0000-0001-8587-8389

سردبیر

محسن احد نژاد روشتی

دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان

www.znu.ac.ir/members/ahadnejad-mohsen
ahadnejadgmail.com
024 3305 4164

اعضای هیات تحریریه

مجتبی قدیری معصوم

استادجغرافیا و برنامه ریزی روستایی عضو هیئت علمی دانشگا تهران

mghadiriut.ac.ir

مجید یاسوری

استاد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی عضو هئیت علمی دانشگاه گیلان

yasoorium.ac.ir

علی عسگری

دانشیار برنامه ‎ریزی شهری و منطقه ‎ای عضو هئیت علمی دانشگاه یورک کانادا

profiles.laps.yorku.ca/profiles/asgary/
asgaryyorku.ca
416-736-2100
0000-0002-6253-1021

محسن احدنژاد روشتی

دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان

www.znu.ac.ir/members/ahadnejad-mohsen
ahadnejadznu.ac.ir

شهریور روستایی

دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری عضو هیئت علمی دانشگاه تیریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?roustaei
srostaeitabrizu.ac.ir

بهروز محمدی یگانه

دانشیارجغرافیا و برنامه ریزی روستایی عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان

behrozyeghanehyahoo.com

علی گلی

دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی عضو هئیت علمی دانشگاه شیراز

ems.shirazu.ac.ir/~goli
golishirazu.ac.ir

حسن محمودزاده

دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?mahmoudzadeh
mahmoudzadehtabrizu.ac.ir
041133392273

جمشید عینالی

دانشیارجغرافیا و برنامه ریزی روستایی عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان

www.znu.ac.ir/members/einali-jamshid
einaliaznu.ac.ir
0000-0001-8587-8389

براتعلی خاکپور

دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری عضو هئیت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

www.http:/khakpoor.profcms.um.ac.ir
bkhakpooryahoo.com

حسین فراهانی

دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان

hfarahani1354znu.ac.ir
09186200623

علی شماعی

دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

khu.ac.ir/cv.php?cv=204&slc_lang=fa&mod=scv
shamaikhu.ac.ir
۰۹۱۲۲۰۶۳۷۲۰

مرتضی توکلی

دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/en-pro/academic_staff/m-tavakoli
m-tavakolimodares.ac.ir

مدیر داخلی

محمد تقی حیدری

استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان

mt.heydariznu.ac.ir

کارشناس نشریه

حسین طهماسبی مقدم

دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری گروه جغرافیا

tahmasebihosseinznu.ac.ir
09120719201
0000-0002-7753-5762

ویراستار انگلیسی

رسول مرادی جز

زبان و ادبیات انگلیسی عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان

www.znu.ac.ir/members/moradijoz
moradijozznu.ac.ir

ویراستار ادبی نشریه

نسرین اله وردی

زبان و ادبیات فارسی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زنجان

alhwrdy.ngmail.com