علمی-پژوهشی
سنجش ابعاد زیست پذیری و توسعه پایدار محله‌ای (نمونه موردی: محلات شهر سراب)
سنجش ابعاد زیست پذیری و توسعه پایدار محله‌ای (نمونه موردی: محلات شهر سراب)

حسین حاتمی نژاد؛ احمد پوراحمد؛ زییا نیازی

دوره 2، شماره 3 ، خرداد 1400، صفحه 1-17

چکیده
  به دنبال تغییر در شرایط و عوامل موثّر در گسترش و توسعه‏‌ی شهری در دوران اخیر، محلّه‏‌های مسکونی انسان‌ساخت جایگاه ویژه‏ای در شکل‏گیری شهرها و توسعه‌‏ی پایدار آن‌ها داشته‌‏اند. توسعه‌‏ی ...  بیشتر
علمی-پژوهشی
تحلیل میزان شهرگرایی در شهر سبزوار
تحلیل میزان شهرگرایی در شهر سبزوار

مهدی زنگنه؛ مریم خداشاهی

دوره 2، شماره 3 ، خرداد 1400، صفحه 18-32

چکیده
  شهر گرایی به‏ عنوان مرحله‏ی ‏نهایی و کیفی زندگی شهری یا نتیجه ‏ی شهرنشینی محسوب می ‏شود. شهر گرایی به‏ عنوان سبک جدیدی از زندگی اجتماعی توانسته آثار عمیقی بر رفتار شهروندان ایجاد نماید و این ...  بیشتر
علمی-پژوهشی
نقش مقاوم سازی مساکن روستایی در بهبود کیفیّت کالبدی نواحی روستایی (مطالعه ‏ی موردی: دهستان قوچان عتیق)
نقش مقاوم سازی مساکن روستایی در بهبود کیفیّت کالبدی نواحی روستایی (مطالعه ‏ی موردی: دهستان قوچان عتیق)

حسین فراهانی؛ جمشید عینالی؛ مهری جهانسوزی

دوره 2، شماره 3 ، خرداد 1400، صفحه 33-48

چکیده
  مسکن کوچک‏ترین  شکل تجسّم کالبدی استکه مهم­ترین معیار رضایت­مندی از آن در استحکام بنا نمود می‌یابد. نیاز روستاها به مسکن مناسب سبب اجرای اقدامات از سوی ارگان های دولتی مرتبط از جمله بنیاد مسکن ...  بیشتر
علمی-پژوهشی
مطالعه دمای سطح زمین شهر تبریز دررابطه‌با کاربری اراضی با استفاده از تصویر لندست 8
مطالعه دمای سطح زمین شهر تبریز دررابطه‌با کاربری اراضی با استفاده از تصویر لندست 8

محمدعلی کوشش وطن؛ اکبر اصغری زمانی

دوره 2، شماره 3 ، خرداد 1400، صفحه 49-58

چکیده
  در فرایند شهری شدن، برنامه ­ریزیِ مطلوبِ استفاده از اراضی بسیار مهم است. چرا که نحوه‏ ی استفاده از اراضی تأثیرات قابل‌توجّه ی را در رژیم دمایی شهر دارد. در این راستا، هدف پژوهش حاضر مطالعه‏ ی دمای ...  بیشتر
علمی-پژوهشی
بررسی کارکردهای اجتماعی قنات در نواحی روستایی با تأکید بر شاخصهای سرمایه اجتماعی ( مورد مطالعه: شهرستان همدان)
بررسی کارکردهای اجتماعی قنات در نواحی روستایی با تأکید بر شاخصهای سرمایه اجتماعی ( مورد مطالعه: شهرستان همدان)

داود شیخی؛ معصومه پازکی

دوره 2، شماره 3 ، خرداد 1400، صفحه 59-73

چکیده
  قنات‏ ها در ایران کارکردهای اقتصادی، اجتماعی - فرهنگی و زیست‎ محیطی مختلفی در شهرها و روستاها دارند. یکی از عواملی که بر توانایی جامعه در مدیریت منابع آب مشترک تاثیر می‏ گذارد سرمایه‏ ی اجتماعی ...  بیشتر
علمی-پژوهشی
تغییرات فضایی فقر شهری در نورآباد ممسنی
تغییرات فضایی فقر شهری در نورآباد ممسنی

منصوره یاراحمدی؛ عامر نیک پور

دوره 2، شماره 3 ، خرداد 1400، صفحه 74-89

چکیده
  رشد شتابان شهرنشینی، در کشورهای درحال‌توسعه شهری شدن فقر را موجب می‌شود. فقر پدیده‌ای چندبعدی است که درنتیجه ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮ را دارای ...  بیشتر