شماره جاری: دوره 1، شماره 2، زمستان 1399، صفحه 1-99 

مقاله پژوهشی

1. فرا تحلیلی بر پژوهش‌های تاب‌آوری شهری در نشریات علمی پژوهشی جغرافیایی ایران

صفحه 1-19

احمد پوراحمد؛ ابراهیم فرهادی؛ مریم سجودی؛ رامین قربانی؛ شاخوان عبدالله حسین


5. قابلیت سنجی منطقه ۵ شهر تبریز در پیاده سازی اصول رشد هوشمند شهری

صفحه 68-84

کرامت اله زیاری؛ فاطمه سادات کهکی؛ رامین قربانی؛ اسحاق خندان