نوع مقاله : مقاله برگرفته از پایان نامه

نویسنده

دانشگاه زنجان- گروه جغرافیا

چکیده

توجه به توسعه کسب‌وکار در مناطق روستایی با توجه به شرایط موجود روند رو به کاهش جمعیت نواحی روستایی از اهمیت بسیاری زیادی برخوردار است. بر این اساس در روستاهای دارای پتانسیل گردشگری بررسی زمینه‌ها و عوامل تأثیرگذار و ارائه راهبردهای توسعه کسب‌وکار از ضرورت‌های اولیه محسوب می‌شود. هدف این پژوهش ارائه راهکارهای توسعه کسب‌وکار در سکونتگاه‌های روستایی دارای پتانسیل گردشگری استان زنجان و در راستای کمک به ایجاد کسب‌وکار بوده است. روش تحقیق ازنظر ماهیت، توصیفی-تحلیلی و ازنظر هدف کاربردی است. روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای و میدانی بوده و برای جمع‌آوری داده‌های میدانی از پرسش‌نامه محقق ساخته استفاده‌شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر روستاهای دارای پتانسیل گردشگری استان زنجان می‌باشد. با توجه به بررسی‌های انجام‌گرفته استان زنجان دارای 43 روستای شناسایی‌شده در زمینه دارا بودن پتانسیل‌های گردشگری می‌باشد. 50 درصد روستاهای دارای قابلیت گردشگری استان که شامل 21 روستا می‌شود به‌عنوان تعداد نمونه لازم انتخاب شد. تعداد خانوارهای 21 روستای انتخاب‌شده برابر با 4950 خانوار می‌باشد. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران معادل 367 نفر محاسبه‌شده است. جهت تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی و مدل سوات استفاده‌شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد، با توجه به نمره ارائه‌شده در جدول ماتریس نهایی رویکرد ارائه اعتبارات مالی توسط بانک‌ها به‌عنوان جذاب‌ترین راهبرد جهت توسعه کسب‌وکار در روستاهای هدف گردشگری استان زنجان ارائه می‌شود. جامعه آماری تحقیق حاضر روستاهای دارای پتانسیل گردشگری استان زنجان می‌باشد. با توجه به بررسی‌های انجام‌گرفته استان زنجان دارای 43 روستای شناسایی‌شده در زمینه دارا بودن پتانسیل‌های گردشگری می‌باشد. 50 درصد روستاهای دارای قابلیت گردشگری استان که شامل 21 روستا می‌شود به‌عنوان تعداد نمونه لازم انتخاب شد. تعداد خانوارهای 21 روستای انتخاب‌شده برابر با 4950 خانوار می‌باشد. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران معادل 367 نفر محاسبه‌شده است. جهت تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی و مدل سوات استفاده‌شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد، با توجه به نمره ارائه‌شده در جدول ماتریس نهایی رویکرد ارائه اعتبارات مالی توسط بانک‌ها به‌عنوان جذاب‌ترین راهبرد جهت توسعه کسب‌وکار در روستاهای هدف گردشگری استان زنجان ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Rural tourism business development strategies Case study: Zanjan province

نویسنده [English]

  • mehdi cheraghi

چکیده [English]

Attention to business development in rural areas Given the current situation, the declining population of rural areas is very important. Accordingly, in villages with tourism potential, the study of areas and influential factors and the presentation of business development strategies are essential. The purpose of this study was to provide business development strategies in rural settlements with tourism potential in Zanjan province and to help create business. The research method is descriptive-analytical in nature and applied in terms of purpose. The method of data collection was library and field and a researcher-made questionnaire was used to collect field data. The statistical population of the present study is the villages with tourism potential of Zanjan province. According to studies, Zanjan province has 43 identified villages in terms of tourism potential. 50% of the villages with tourism potential of the province, which includes 21 villages, were selected as the required number of samples. The number of households in the 21 selected villages is equal to 4950 households. The sample size is calculated based on Cochran's formula equal to 367 people. Descriptive and inferential statistics and SWOT model have been used to analyze the data. The results show that, according to the score presented in the final matrix table, the approach of providing financial credits by banks is presented as the most attractive strategy for business development in the tourist villages of Zanjan province.The sample size is calculated based on Cochran's formula equal to 367 people. Descriptive and inferential statistics and SWOT model have been used to analyze the data. The results show that, according to the score presented in the final matrix table, the approach of providing financial credits by banks is presented as the most attractive strategy for business development in the tourist villages of Zanjan province.The sample size is calculated based on Cochran's formula equal to 367 people. Descriptive and inferential statistics and SWOT model have been used to analyze the data. The results show that, according to the score presented in the final matrix table, the approach of providing financial credits by banks is presented as the most attractive strategy for business development in the tourist villages of Zanjan province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • rural tourism
  • Sustainable development
  • rural business
  • Zanjan Province