نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه معماری دانشگاه علم و صنعت ایران ، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناس ارشد معماری

چکیده

درحال حاضر بستر طبیعی، جغرافیایی و کالبدی روستا‌‌ها که بخش مهمی از مفاهیم کالبدی روستاها را شکل می‌‌دهند در طراحی‌های جدید، چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرند؛ این مسئله سبب شده است علیرغم تفاوت‌های زمینه‌ای، بافت‌های جدید روستایی در اکثر مناطق کشور مشابه یکدیگر شوند و ساختار منسجم بسیاری از روستاها در توسعه بافت روستا، درمعرض زوال و نابودی قرار گیرند؛ روستاهای شمال ایران نیز از این وضعیت مصون نمانده و از شخصیت کالبدی آنها، خصوصیات بارزی باقی نمانده و بافت جدید، به صورتی ناهمگون و بدون شناخت و توجه به مفاهیم موجود در معماری منطقه، طراحی شده که با روندی فرسایشی، نابودی اصالت محیط کالبدی را در پی داشته است. هدف این پژوهش، استخراج مفاهیم و معیارهایی است که کالبد روستا را متمایز کرده و شباهتش را با جامعه همسان آشکار نماید. در این مسیر، درک و فهم ارزش های زمینه‌‌ای بسیار کارگشا و مفید بوده و برای نزدیک شدن به الگوی جدید، بسیار مهم تلقی می‌‌شوند، بنابراین در بخش اول مفاهیم اصلی پژوهش شامل زمینه، روستا و معماری روستایی بررسی شده و در نهایت ویژگیهای معماری روستایی زمینه گرا و معیارهای قابل بررسی از دیدگاه رویکرد زمینه گرایی، ارائه شده است؛ در بخش دوم بـا انتخـاب 3 نمونه از میان خانه‌های روستای بلیران (واقع در استان مازندران-شهرستان آمل)، به سنجش و ارزیابی این مفاهیم و معیارها در خانه‌های روستا پرداخته شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که ویژگیهای معماری روستایی زمینه گرا، قابلیت تطبیق با کالبد روستا را دارا می باشد و می‌تواند بهترین و مناسب‌ترین الگو برای دستیابی به معماری در این منطقه باشد؛ بنابراین با بهره گیری از این ویژگیها و معیارهای بررسی شده، امکان دستیابی به گونه‌ای از معماری وجود دارد که در امتداد معماری گذشته واقع شده و با کمک امکانات امروزی و پتانسیل‌های محیط، جریان منطقی و صحیحی در توسعه کالبدی بافت ایجاد می‌-نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Review the concept of context in modernization of rural architecture (case study: Baliran village)

نویسندگان [English]

  • Mehran Alalhesabi 1
  • NEDA NAJAFI 2

1 Associate Professor, School of Architecture and Environmental Design, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.

2 Graduate of Master of Architecture

چکیده [English]

At present, the natural, geographical, physical contexts of the rural textures, which play a crucial role in making the concept behind their body, are not considered in the new designs. Despite the fundamental differences in contexts, this issue has caused that, the new rural textures in our country become similar to each other and the cohesive structure of many villages in the development of rural areas are exposed to deterioration. The villages of northern Iran are not immune from this situation and nothing have remained from their physical characteristic, and the new sections of rural areas are designed heterogeneously and regardless to the concepts behind the region's architecture, which destroys the originality of the environment. The purpose of this study is to extract the concepts and criteria that differentiate the body of the village and reveal its similarity with the same structures. In this way, understanding the underlying values is extremely useful and is considered very important to approach the new model. In the first part, the subject matters of the research (context, village and rural architecture) are defined and then the characteristics of context-oriented rural architecture and criteria that can be examined from the perspective of contextualism approach are presented. In the second part, by selecting 3 samples from the houses of Baliran village, these concepts and criteria have been evaluated in the houses of the village. The results of this study show that the characteristics of contextual rural architecture have the ability to adapt to the body of the village and can be the best model to achieve contextual architecture in this area. Therefore, by using these concepts and criteria, it is possible to achieve a type of architecture that is located along the past architecture and with the help of the modern facilities and environmental potentials, creates a logical and correct flow in the physical development of the rural textures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Context
  • Village
  • Rural architecture
  • Concepts and criteria of physical contextualism