نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیای انسانی و آمایش، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکترا، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

چکیده

یکی از شاخصه­ های مهم حیات اجتماعی سالم در هر جامعه ای وجود میزان قابل قبولی از امنیت در آن برای کلیه شهروندان است. هدف اصلی تحقیق، ارتباط بین رضایت از کیفیت زندگی و احساس امنیت در محلات اصطلاحاً با برنامه و مسئله‌دار شهر زنجان است. نوع و روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی است و آن بررسی تأثیر احساس امنیت عمومی بر کیفیت زندگی در محلات شهری و نیز به لحاظ روش، مبتنی بر روش ­های پیمایشی (میدانی) و اسنادی است. جهت تعیین اهمیت معیارهای کیفیت زندگی از مدل تصمیم‌گیری ای. اچ. پی استفاده گردید. همچنین تحلیل و استنتاج داده­ های جمع‌آوری‌شده باتوجه‌به نوع داده ­ها در نرم‌افزار Spss مورد تحلیل قرار گرفته و سپس در نرم‌افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی نقشه‌های موضوعی تهیه گردید. یافته‌ها نشان داد که ارتباط مستقیمی بین کیفیت زندگی و امنیت ناشی از آن در هر دو محلات وجود دارد. در محله کارمندان شاخص‌های کلاس تراکم، قدمت ابنیه، نوع نمای بنا و رضایت از وضعیت دفع زباله به ترتیب3/80 ،3/45، 3/17 و 3/85 بیشتر از حد متوسط میانگین بوده درحالی‌که در محله اسلام‌آباد میانگین شاخص‌های نظام تفکیک، تعداد طبقات و نوع اسکلت بنا به ترتیب با 1/26،  1/18 و 1/30 کمتر از متوسط میانگین حاصل شده است. در هر دو محله تنها شاخص رضایت از وضعیت دفع زباله تفاوت معناداری را با میانگین متوسط نشان نمی ­دهد، و بیشترین میزان تفاوت در هر دو محله در ارتباط با شاخص نظام تفکیک بوده است؛ بنابراین کسانی که دارای کیفیت زندگی بالایی بوده‌اند؛ احساس امنیت بیشتری نسبت به کسانی که در سطح نازلی از شاخص ­ها بوده‌اند؛ داشته‌اند. این میزان در محله کارمندان با 3/48 نسبت به محله اسلام‌آباد با 3/47 بیشتر بوده است. علی‌رغم تفاوت چشمگیر کیفیت زندگی متفاوت دو محله، به نظر می­رسد امنیت ساکنان سکونتگاه ­های مسئله‌دار به معیارهای کیفیت زندگی وابستگی چندانی نداشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Quality of Life and Urban Security: The relationship between quality of life satisfaction and feeling of security in urban Neighborhoods (Case study: karmandan and Islamabad neighborhoods of Zanjan City)

نویسندگان [English]

  • Mohsen Kalantari 1
  • saeed najafi 2

1 Associate Professor, Department of Human Geography and Planning, Geography and Urban Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

2 PhD student, Department of Geography and Urban Planning, Geography and Urban Planning, University of Zanjan, Iran.

چکیده [English]

One of the important characteristics of a healthy social life in any society is the existence of an acceptable level of security for all citizens. The main purpose of the research is the relationship between satisfaction with the quality of life and the feeling of security in the so-called neighborhoods and the problematic program of Zanjan. The type and method of the present study is applied in terms of purpose and it is the study of the effect of public security on the quality of life in urban areas and also in terms of method, based on survey (field) and documentary methods. To determine the importance of quality of life criteria from a decision-making model. اچ. Pi was used. Also, the analysis and inference of the collected data were analyzed according to the type of data in Spss software and then thematic maps were prepared in GIS software. The findings showed that there is a direct relationship between quality of life and the resulting security in both neighborhoods. In Karmandan neighborhood, the indicators of density class, building age, type of building facade and satisfaction with waste disposal status were 3.80, 3.45, 3.17 and 3.85, respectively, while in Islamabad neighborhood, the indicators of separation system were average. , The number of floors and the type of skeleton are obtained with 1.26, 1.18 and 1.30 less than the average, respectively. In both neighborhoods, only the index of satisfaction with the status of waste disposal does not show a significant difference with the average, and the highest difference in both neighborhoods was related to the segregation system index; Therefore, those who have had a high quality of life; Feeling more secure than those at the lower end of the spectrum; Have had. This rate was higher in Karmandan neighborhood with 3.48 than in Islamabad neighborhood with 3.47. Despite the significant difference in the different quality of life of the two neighborhoods, the security of the residents of the problematic settlements does not seem to depend much on the quality of life criteria.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of Life
  • Urban Security
  • Karmandan Neighborhood
  • Islamabad Neighborhood