موانع توسعه اقتصاد سبز در کارآفرینی مناطق روستایی استان اصفهان
موانع توسعه اقتصاد سبز در کارآفرینی مناطق روستایی استان اصفهان

سولماز دری سده؛ مرتضی توکلی

دوره 2، شماره 6 ، اسفند 1400، ، صفحه 24-39

چکیده
  کارآفرینان بخشی مهمی از فعالیت‌های اقتصادی را به خود اختصاص می‌دهند و نقش مهمی در اشتغال‌زایی و توسعه در مناطق روستایی را به عهده‌دارند، برای رسیدن به اهداف خود در بحث توسعه پایدار روستایی باید به ...  بیشتر