نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه جغرافیا برنامه ریزی روستایی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده

کارآفرینان بخشی مهمی از فعالیت‌های اقتصادی را به خود اختصاص می‌دهند و نقش مهمی در اشتغال‌زایی و توسعه در مناطق روستایی را به عهده‌دارند، برای رسیدن به اهداف خود در بحث توسعه پایدار روستایی باید به دنبال گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد سبز در کسب‌وکارهای خود باشند؛ اما برای اجرای اقتصاد سبز در این مناطق، در ایران با موانعی روبه‌رو هستند. در همین راستا هدف این پژوهش که یک تحقیق توصیفی با رویکرد کیفی است، شناسایی موانع توسعه اقتصاد سبز در کارآفرینی مناطق روستایی استان اصفهان می‌باشد. جامعه آماری در بخش پژوهش کیفی 10 نفر از اعضای هیئت‌علمی که صاحب‌نظر و خبره در حوزه‏ی اقتصاد، کارآفرینی و توسعه‏ ی روستایی بودند تشکیل دادند و داده‌های لازم از طریق مصاحبه-ی نیمه ساختاریافته اکتشافی محقق ساخته گردآوری شد. با استفاده از راهبرد تحلیل محتوا 26 مقوله‏ی استخراج گردید. مقوله‌ها در قالب پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت در اختیار جامعه آماری دوم قرار گرفت که برابر با 40 نفر کارآفرینان حوزه کشاورزی-روستایی استان اصفهان برآورد گردید و کل اعضا، موردبررسی قرار گرفتند. به‌منظور تلخیص متغیرها از تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی با نرم‌افزار SPSS استفاده شد. مقدار KMO، 0/07 و مقدار آزمون بارتلت 489/409 به دست آمد که در سطح 99 درصد معنی‌دار بود. نتایج تحلیل عاملی نشان داد، تبیین کل واریانس توسط 4 عامل استخراج‌شده از گویه‌های موردبررسی، 80/117 درصد است. در این پژوهش، موانع آموزشی- ترویجی، موانع ساختاری- محیطی، موانع مدیریتی- فنی و موانع حمایتی- انگیزشی به ترتیب با تبیین 38/880 درصد، 17/182 درصد، 14/808 درصد و 9/301 درصد از واریانس کل، به‌عنوان مهم‌ترین موانع توسعه‏ ی اقتصاد سبز در مناطق روستایی استان اصفهان شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Obstacles to green economy development in entrepreneurship in rural areas of Isfahan province

نویسندگان [English]

  • soulmaz Dorri Sedeh 1
  • Morteza tavakoli 2

1 PhD Student, Department of Rural Planning Geography, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Geography and Rural Planning, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran

چکیده [English]

Entrepreneurs are an important part of economic activities and play an important role in job creation and development in rural areas.To achieve their goals in the discussion of sustainable rural development, they must seek the transition from a traditional economy to a green economy in their businesses. Because entrepreneurs with green innovations, production of sustainable and environmentally compatible products and services can help decision makers and policy makers in rural areas in the implementation of green economy, but to implement green economy in these areas, in Iran faces obstacles. In this regard, the purpose of this study, which is a descriptive study with a qualitative approach, is to identify obstacles and challenges to the development of green economy in entrepreneurship in rural areas of Isfahan province. The statistical population in the qualitative research section consisted of 10 faculty members who were experts in the field of economics, entrepreneurship and rural development, and the necessary data were collected through a researcher-made semi-structured exploratory interview. Using content analysis strategy, 26 categories were extracted. The categories were provided to the second statistical population in the form of a questionnaire based on the Likert scale, which was estimated to be equal to 40 entrepreneurs in the field of agriculture-rural areas of Isfahan province and all members were examined. In order to summarize the variables, the exploratory factor analysis technique was used with SPSS software. KMO value was 0.70 and Bartlett test value was 489.409 which was significant at 99% level. The results of factor analysis showed that the explanation of total variance by 4 factors extracted from the studied items is 80.171%. In this study, educational-promotional barriers, structural environmental barriers, managerial-technical barriers and supportive-motivational barriers with 38.80%, 17.182%, 14.808% and 9.301% of the total variance, respectively, They were identified as the most important obstacles to the development of green economy in rural areas of Isfahan province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green Economy
  • development
  • Entrepreneurship
  • Rural