مدیر مسئول


جمشید عینالی دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه زنجان.

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

سردبیر


محسن احد نژاد روشتی دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه زنجان.

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

اعضای هیات تحریریه


میر ستار صدرموسوی استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تبریز

جغرافیای انسانی

اعضای هیات تحریریه


پرویز محمدزاده استاد گروه اقتصاد،دانشگاه تبریز.

علوم اقتصادی

اعضای هیات تحریریه


ناهید سجادیان استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز.

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

اعضای هیات تحریریه


وکیل حیدری ساربان استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه محقق اردبیل.

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

اعضای هیات تحریریه


محمدعلی فیروزی استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز.

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

اعضای هیات تحریریه


محمدحسن یزدانی استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه محقق اردبیل

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

اعضای هیات تحریریه


محسن احدنژاد روشتی دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه زنجان.

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

اعضای هیات تحریریه


بختیار جواهری دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه کردستان

علوم اقتصادی

اعضای هیات تحریریه


بهروز محمدی یگانه دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه زنجان.

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

اعضای هیات تحریریه


حسین فراهانی دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه زنجان.

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

اعضای مشورتی هیات تحریریه


شهریور روستایی دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز.

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

اعضای مشورتی هیات تحریریه


براتعلی خاکپور دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه فردوسی مشهد.

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

اعضای مشورتی هیات تحریریه


مرتضی توکلی دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تربیت مدرس.

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

اعضای مشورتی هیات تحریریه


علی گلی دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه شیراز.

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

اعضای مشورتی هیات تحریریه


حسن محمودزاده دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز.

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)


علی عسگری عضو هئیت علمی دانشگاه یورک کانادا

دانشیار برنامه ‎ریزی شهری و منطقه ‎ای

مدیر داخلی


محمد تقی حیدری دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه زنجان.

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

دبیر اجرایی


حسین طهماسبی مقدم استادیارگروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه زنجان.

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

دبیر تخصصی


مهدی چراغی استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه زنجان.

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

ویراستار انگلیسی


رسول مرادی جز Assistant Professor of English Language and Literature, University of Zanjan.

زبان و ادبیات انگلیسی

ویراستار ادبی نشریه


نسرین اله وردی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زنجان

زبان و ادبیات فارسی

  • alhwrdy.ngmail.com