نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان،زنجان، ایران.

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان،زنجان، ایران.

چکیده

کیفیت زندگی به دلیل گسترش روند صنعتی شدن و پیشرفت فناوری مورد غفلت قرار گرفت. لذا، در پژوهش حاضر به  ارزیابی تطبیقی کیفیت زندگی در محلات شهری و تأثیر ایجاد شهرک‌های صنعتی بر روی آن در شهر دندی پرداخته است. پژوهش از نوع کاربردی و به روش، توصیفی-تحلیلی می‌باشد. جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از روش‌های کتابخانه‌ای میدانی انجام‌گرفت. جامعه آماری بالغ‌بر 1018 خانوار و حجم نمونه 279 بوده است. برای تجزیه‌وتحلیل از روش‌های آماری ویلکاکسون و کروسکال والیس استفاده شد. نتایج تحقیق حاصل از آزمون ویلکاکسون نشان می‌دهد که شهرک‌های صنعتی بر روی شاخص‌های کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، دسترسی و شاخص (زیرساخت‌ها، تأسیسات و حمل‌ونقل) کیفیت زندگی، تأثیر مثبت داشته و تنها بر روی شاخص زیست‌محیطی کیفیت زندگی، تأثیر منفی گذاشته است. در بین شاخص‌های کیفیت زندگی برای همه محلات، شاخص اجتماعی بیشترین شدت تفاوت بین دو دوره  را دارد. آماره z شاخص اجتماعی برای کل محلات شهر004/14- به دست آمد و کمترین شدت تفاوت بین دو دوره قبل و بعد از تأسیس شهرک‌های صنعتی مربوط به شاخص کالبدی است. آماره z  شاخص کالبدی بین دو دوره قبل و بعد از احداث شهرک‌های صنعتی 994/9- می‌باشد. نتایج حاصل از مجموع شاخص‌های کیفیت زندگی در سطح محلات شهر دندی نشان می‌دهد که محله فردوس وضعیت بسیار خوبی دارد و محله کالسیمین از لحاظ کیفیت زندگی در وضعیت خوبی قرار دارد. محلات قدیم پایین و امیرالمؤمنین از لحاظ کیفیت زندگی  در وضعیت ضعیفی و محلات ادارات و قدیم پایین از لحاظ کیفیت زندگی در وضعیت بسیار ضعیفی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating the effects of establishing industrial settlements on the quality of urban life (case study: Dandi city)

نویسندگان [English]

  • Mohsen Ahdanjad Rovshti 1
  • Ali Moradi 2

1 Associate Professor, Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Humanities, University of Zanjan , Zanjan, Iran.

2 Master's degree in Geography and Urban Planning, Faculty of Humanities, University of Zanjan , Zanjan, Iran.

چکیده [English]

The quality of life, due to the expansion of the process of industrialization and the advancement of technology, which takes into account the quantitative aspect of human life, and also due to the neglect of the qualitative aspects of human life, has been noticed by thinkers and thinkers of human sciences in the past few decades in Western countries. This research has dealt with the comparative evaluation of the quality of life in urban areas and the effect of the creation of industrial settlements on it in Dandi city. The current research is applied and descriptive-analytical in terms of method. Data collection has been done using library (books, articles, theses, and official organizational statistics) and field (questionnaire and observation) methods. The statistical population of the research is based on the population and housing census data of 1390, totaling 1018 households, out of which 279 cases were selected as a sample using Cochran's formula. Data analysis was done using descriptive and inferential statistical methods such as Wilcoxon and Kruskal Wallis statistical tests. The results of the Wilcoxon test in Dandi show that industrial settlements have had a positive effect on the physical, social, economic, access and quality of life indicators (infrastructure, facilities and transportation) and only on the environmental quality of life index. It is negative. Among the indicators of the quality of life for all neighborhoods, the social index has the greatest intensity of difference between the two periods (before and after the construction of industrial settlements). The z-statistic of the social index was obtained for all neighborhoods of the city - 14/004, and the lowest severity of the difference between the two periods before and after the establishment of industrial settlements is related to the physical index. The z-statistic of the physical index between the two periods before and after the construction of industrial settlements is -9.994. The results of the total indicators of the quality of life at the level of Dandi neighborhoods based on the Kruskal Wallis test show that Ferdos neighborhood is in a very good condition and Kalsimin neighborhood is in a good condition in terms of quality of life. In terms of the quality of life, the neighborhoods of Old Town and Amirul Mominin are in a poor state, and the neighborhoods of Adrat and Old Town are in a very poor state in terms of the quality of life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • quality of life
  • small cities
  • Dandi city
  • Zanjan province