اسامی سمت/سازمان
دکتر محسن احد نژادروشتی  دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه زنجان
دکتر مهدی چراغی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه زنجان
دکتر جمشید عینالی
دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه زنجان
دکترمحمد تقی حیدری
استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه زنجان
دکتر بهروز محمدی یگانه دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه زنجان
دکتر حسین فراهانی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه زنجان
دکتر اکبر اصغری زمانی
دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز
دکتر شهریور روستایی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز
دکتر ایرج تیموری  استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز
دکتر حسن محمودزاده
دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز
دکتر سید باقر حسینی دانشیارگروه معماری دانشگاه علم و صنعت ایران ، تهران
دکتر حمید جلالیان
دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه خوارزمی
دکتر علی شماعی
دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی
دکتر حسن افراخته استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه خوارزمی
وحید ریاحی دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه خوارزمی
دکتر حمداله سجاسی قیداری
استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر رضا دوستان  
استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر محمد امین خراسانی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تهران
دکتر حسین حاتمی نژاد دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران
دکتر سید علی بدری دانشیار گروه جغرافیای انسانی دانشگاه تهران
دکتر علیرضا دربان استانه دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تهران
دکتر محمدرضارضوانی استاد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تهران
دکتر داود شیخی
استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور تهران
دکتر معصومی پازوکی  استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور تهران
دکتر صادق برزگر
استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور تهران
دکتر کیومرث خداپناه استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه پیام نور، تهران
دکتر سمیه سادات شاه زیدی
استادیارجغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه گیلان
دکتر مهدی حسام استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه گیلان
دکتر مهدی رمضان زاده لسبویی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه مازندران
دکتر فاطمه باقری استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه گیلان
دکتر علی اکبر تقی لو دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه اورمیه
دکتر علیرضا جمشیدی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه اورمیه
دکتر مهدی زنگنه استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه حکیم سبزواری
دکتر احمد اسدی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه بزرگمهر قائنات
دکتر غلامعلی خمر
دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه زابل
دکتر اکبر کیانی
دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه زابل
دکتر سید هادی طیب نیا استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه سیستان و بلوچستان
دکتر حمیدرضا رخشانی نسب استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه سیستان و بلوچستان
دکتر عامر نیک پور
دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه مازندران
دکتر بهناز بابائی مراد
استادیار گروه شهرسازی، دانشگاه آزاد واحد اهواز
دکتر تیمور آمار  دانشیار  گروه جغرافیای روستایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
دکتر علیرضا استعلاجی استاد گروه جغرافیای روستایی دانشگاه آزاد اسلامی، شهرری
دکترعباس‌ثابت استادیار موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران
دکتر یونس غلامی
استادیار، گروه جغرافیا و اکوتوریسم، دانشگاه کاشان