دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، پاییز 1399، صفحه 1-91 
6. ارزیابی عملکرد شهریار در شبکه کلانشهری تهران

صفحه 76-91

کرامت الله زیاری؛ رامین قربانی؛ فاطمه سادات کهکی؛ کیوان جمالی