نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیای انسانی و برنامه ریزی فضایی ، دانشکده علوم زمین ، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ، ایران

2 دانشگاه شهید بهشتی ، تهران، ایران

چکیده

چکیده

هدف این مقاله واکاوی و بررسی اثرگذاری جریان های روستایی- شهری بر تحولات اقتصادی سکونتگاه های روستایی است. بنابراین، جریان‌های فضایی اثرگذار بر بعد اقتصادی سکونتگاه های روستایی شهرستان دماوند مورد وارسی و بررسی و به عبارتی واکاوی قرار گرفته است. از آنجائیکه عوامل مؤثر و اثرگذار بر بعد اقتصادی سکونتگاه های روستایی ، را میتوان روابط سه عنصر انسان ، فضا و فعالیتهای انسان در فضا و در مجموع جریان های فضایی دانست که این جریان‌ها اگر به شکل مناسب ، برنامه ریزی شده و به طور دقیق برقرار شود، بر بعد اقتصادی سکونتگاه های روستایی تحول و دگرگونی سازگار ایجاد خواهد نمود. جریان‌های روستایی ـ شهری برمبنای نظریه داگلاس دربرگیرنده جریان های افراد، سرمایه، کالا ، اطلاعات و فناوری ، پسماند است. این جریان‌ها در گذر زمان از عوامل بنیادین تحول و دگرگونی اقتصادی سکونتگاه‌های روستایی بشمار می‌آید. بنابراین، جریان‌های فضایی به مثابه ظرفیتی است که موجب دگرگونی و تحول سازگار در بعد اقتصادی سکونتگاه های روستایی در دو سوی این جریان می‌شود. ولی، اگردر برنامه‌ریزی‌ها ، به این جریان‌ها ، بی اهمیتی و کم توجهی شود؛ دگرگونی‌های ناسازگاری در بعد اقتصادی سکونتگاه های روستایی شکل خواهدگرفت و دوگانه‌انگاری در نظام برنامه ریزی شهری و روستایی نیز انجام خواهدگرفت و در ادامه جریان‌های فضایی نمیتواند چنان‌که بایسته است تحول ودگرگونی‌های سازگاری در بعد اقتصادی سکونتگاه های روستایی ناحیه مورد مطالعه ایجاد کند . براین مبنا، پژوهش حاضر با آرمان واکاوی و بررسی این موضوع پژوهشی به روش کمی و با بهره‌گیری از شیوه توصیفی ـ تحلیلی در 370 خانوار نمونه تصادفی و در 29روستایی نمونه از مجموع 83 روستای شهرستان دماوند انجام شد. یافته‌های پژوهش آشکار و روشن ساخت ، رابطه معناداری بین جریان‌های فضایی با بعد اقتصادی در سطح روستاهای مورد مطالعه وجود دارد. بدین‌سان، برای بهبود اثرگذاری همه ابعاد جریان‌های فضایی بر تحولات اقتصادی سکونتگاه‌های روستایی توجه به رویکرد برنامه‌ریزی یکپارچه روستایی ـ شهری به جای برنامه‌ریزی جداگانه و مجزا روستایی ـ شهری پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Rural-Urban Currents on the Economic Developments of Rural Settlements Damavand County

نویسندگان [English]

  • Naser Shafieisabet 1
  • fatemeh zangeneh 2

1 Associate Professor, Department of Human Geography and Spatial Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

2 , shahidbeheshti university

چکیده [English]

Abstract

The purpose of this article is to analyze the impact of rural-urban flows on the economic developments of rural settlements. Therefore, spatial flows affecting the economic dimension of rural settlements in Damavand city have been studied and studied, in other words, analyzed. Since the effective factors affecting the economic dimension of rural settlements can be considered as the relations of the three elements of man, space and human activities in space and in general spatial flows, if these flows are properly planned and accurately. To be established, it will bring about a consistent transformation on the economic dimension of rural settlements. Rural-urban flows, according to Douglas theory, include flows of people, capital, goods, information, and technology. These currents over time are considered as the fundamental factors of economic transformation and transformation of rural settlements. Therefore, spatial flows are a capacity that causes a consistent transformation in the economic dimension of rural settlements on both sides of this flow. However, if these plans are ignored and neglected in planning; Incompatibility changes will be formed in the economic dimension of rural settlements and duplication will be done in the urban and rural planning system. Create the study area. Based on this, the present study was conducted with the aim of analysis and study of this research topic in a quantitative manner and using descriptive-analytical method in 370 random sample households and in 29 sample villages out of 83 villages of Damavand city. The findings of the study reveal that there is a significant relationship between spatial flows and the economic dimension in the studied villages. Thus, in order to improve the impact of all dimensions of spatial flows on the economic developments of rural settlements, it is suggested to pay attention to the integrated rural-urban planning approach instead of separate rural-urban planning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: "؛ Rural-Urban Currents"؛ Capacity"؛ Economic Developments"؛ Rural Settlements"؛
  • "؛ Damavand County"