نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر و دانشجوی دکتری دانشگاه خوارزمی

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه خوارزمی، تهران.

3 استاد گروه جغرافیای انسانی دانشگاه خوارزمی

4 دانشیار گروه جغرافیای انسانی دانشگاه خوارزمی

چکیده

زمینه و هدف: در کشور ما از دیرباز رابطه ای بین شهر و روستا وجود داشته است که با توجه به شرایط مختلف جغرافیایی، تاریخی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مکان ها و زمان های مختلف، هم از نظر شکل و هم از نظر محتوا نشان داده می شود. بدیهی است که عوامل و نیروهای مختلفی در شکل گیری و تکامل سکونتگاه های روستایی نقش دارند.

اهداف: بر این اساس، پژوهش حاضر به دنبال بررسی دگرگونی‌های کالبدی- فضایی سکونتگاه‌های روستایی اطراف شهرستان ابهر و تأثیر تعامل با شهر ابهر بر روند تغییرات فضایی آن است.

روش: پژوهش حاضر از نظر ماهیت کاربردی و از منظر مروری توصیفی- تحلیلی است که اطلاعات مورد نیاز به دو صورت کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده است. بر این اساس رشد افقی و خزش سریع شهرستان ابهر در سال های اخیر باعث شده است که سکونتگاه های روستایی واقع در داخل و اطراف آن در خارج از بافت و در مواردی در طرح آتی شهر و روستا در معرض ادغام و الحاق قرار گیرند.

نتیجه: بسیاری از تغییرات ساختاری- فضایی کالبدی- فضایی در همه روستاها یکسان نیست و برخی از روستاها با توجه به شرایطی که داشته اند تغییرات فضایی متفاوتی ایجاد کرده اند که از مهمترین آنها می توان به تغییرات قیمت در کاربری، تغییر الگوی مسکن، محیط زیست اشاره کرد. تغییرات، به تحولات اجتماعی-اقتصادی و عملکردی این سکونتگاه های روستایی اشاره کرد.

نتیجه گیری: در چشم انداز تحولات شهر ابهر، سرمایه گذاری هایی که توسط شهرنشینان به دلیل گسترش فیزیکی شهر و کاهش فاصله شهر و روستا انجام شده است، در یا در حاشیه سرمایه گذاری شده است. روستا و در قسمت های مختلف مسکن، باغ و غیره. متقابلاً توسط روستاییان در مناطق مختلف شهری به ویژه مسکن و مغازه سرمایه گذاری شده است. نتیجه می گیریم که شاخص سرمایه گذاری رابطه بین شهر و روستا را به خوبی منعکس می کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Landscape Physical-spatial transformations of villages around Abhar city

نویسندگان [English]

  • Hassan Momeni 1
  • Hamid Shirkhani Azad 2
  • Hasan Afrakhteh 3
  • Farhad Azizpur 4

1 Researcher and PhD student of Kharazmi University

2 Master of Geography and Rural Planning, Faculty of Geography, Kharazmi University, Tehran.

3 Professor of Department of Human Geography, Kharazmi University

4 Associate Professor, Department of Human Geography, Kharazmi University

چکیده [English]

Background: In our country, there has long been a relationship between city and village that according to different geographical, historical, economic, social and cultural conditions in different places and times, both in terms of form and content Shown. It is obvious that a variety of different factors and forces play a role in the formation and evolution of rural settlements.

Objectives: Accordingly, the present study seeks to investigate the physical-spatial transformations of rural settlements around the city of Abhar and the effects of interaction with the city of Abhar on the process of its spatial changes.

Method: The present research is descriptive-analytical in terms of applied nature and from the perspective of review, in which the required information has been collected in two ways: library and field study. Based on this basis, the horizontal growth and rapid creep of Abhar city in recent years has caused that rural settlements located in and around it are subject to merging and annexation outside the context and in some cases in the future plan of the city and villages.

Result: many structural-spatial changes Physical-spatial are not the same in all villages and some villages have made different spatial changes according to the conditions they enjoyed, the most important of which are price changes in land use, changes in housing patterns, environmental changes, Pointed out the socio-economic and functional transformations of these rural settlements.

Conclusion: In the perspective of the developments of Abhar city, the investments that have been made by the urban dwellers due to the physical expansion of the city and the reduction of the distance between the city and the village have been invested in or on the outskirts of the village and in different parts of housing, garden, etc .; Mutually, it has been invested by villagers in various urban areas, especially housing and shops. We conclude that the investment index well reflects the relationship between city and village.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical-spatial developments
  • rural-urban interactions
  • suburban villages
  • Abhar city