نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 گروه جغرافیا، دانشگاه زنجان

چکیده

گردشگری به عنوان فعالیتی که در دنیای امروز توان تاثیر گذاری بر فرایند توسعه متوازن و خردورزانه را در همه عرصه‌ها به نمایش گذاشته، مورد توجه طیف وسیعی از سیاست گذاران و برنامه‌ریزان نظام‌های سیاسی و مدیران اجرایی در کشورهای مختلف قرار گرفته است. تنوع ابعاد و پیچدگی‌های صنعت گردشگری، متناسب با مناطق جغرافیایی، زمینه ویژه‌ای برای برنامه ریزی و مدیریت گردشگری ایجاد کرده است. درمناطق مستعد توسعه گردشگری، باید به دنبال عوامل محرک جریان گردشگری بوده و راهبردهای مناسبی برای توسعه پایدار در منطقه ارائه نمود. در این پژوهش پس از توزیع پرسشنامه‌ها در بین کارشناسان، جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش کمی، آمار توصیفی شامل(میانگین) و آمار استنباطی(آزمون Tتک نمونه‌ای، کروسکال‌والیس، آزمون فریدمن و تحلیل عاملی) استفاده شده‌ است. جامعه آماری تحقیق فوق، محدوده جغرافیایی 14شهرستان واقع در استان کرمانشاه در نظر گرفته شده و حدود 154 نفر از کارشناسان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان کرمانشاه به این منظور انتخاب گردید. بر این اساس تعداد نمونه لازم جهت تکمیل پرسشنامه براساس جدول مورگان 105 کارشناس بدست آمده است. در پژوهش حاضر، به منظور تحلیل رتبه بندی زمینه‌های توسعه گردشگری از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی استفاده گردیده است. بدین منظور ابتدا امکان انجام تحلیل عاملی بر روی نمونه تحقیق، با استفاده از آزمون بارتلت و شاخص کفایت نمونه برداری KMO مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق برای آزمون رتبه بندی زمینه‌های توسعه گردشگری مقادیرKMO برابر با 71/0 به دست آمد. همچنین مقدار آماری آزمون کرویت معادل 84/2323 برآورد شد که سطح معنی داری آن کمتر از 001/0 می باشد. بنابراین علاوه بر کفایت نمونه برداری، اجرای تحلیل عاملی نیز مقبول است. همینطور از آزمون T تک نمونه‌ای جهت بررسی و رتبه بندی شهرستان‌‌های استان استفاده شد. نتایج در بخش جاذبه های انسان ساخت نشان داد که شهر کرمانشاه از نظر جاذبه‌های انسان ساخت دارای وضیعت مطلوبی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Ranking the fields of ecotourism development, historical tourism and man-made for sustainable regional development (Case study of Kermanshah province)

نویسندگان [English]

  • mehdi feyzolahpour 1
  • mehdi cheragi 2
  • zahra miri 1

1 department of geography, faculty of human science, university of zanjan, zanjan, iran.

2 geography, university of zanjan

چکیده [English]

Tourism development is not an overall solution to resolve all issues but is a suitable strategy for sustainable development in the region. This study is willing to answer this question that what is the most effective factor on Kermanshah tourism development. The aim of this study is providing a perfect platform planning and offering a proper strategy for developing tourism for parishes of Kermanshah. In his study type of research is practical and modality of study is Analytical- Descriptive. Method of data collecting is field and library and after Distributing questionnaires among experts in parishes of Kermanshah, we used Quantitative Methods, Descriptive Statistics containing (mean) and Inferential statistics (One sample T-test, Kruskal-Wallis, Friedman test and factor analysis) to analyze these data. Statistical Society of study is Kermanshah Province which has 14 parishes according to Cultural Heritage, Handicrafts and tourism organization. Number of experts of Cultural Heritage, Handicrafts and tourism organization in Kermanshah Province is 154. Accordingly, the number of experts for questionnaire completion due to Morgan table is 105 experts. In the present study, in order to analyze the ranking of tourism development areas, the exploratory factor analysis test has been used. For this purpose, the possibility of factor analysis on the research sample was first investigated using Bartlett test and KMO sampling adequacy index. In this research, KMO values equal to 0.71 were obtained for the ranking test of tourism development fields. Also, the statistical value of sphericity test was estimated to be 2323.84 with a significance level of less than 0.001. Therefore, in addition to sampling adequacy, factor analysis is also acceptable. Also, a single-sample t-test was used to review and rank the cities of the province. The results in the section of man-made attractions showed that the city of Kermanshah has a favorable situation in terms of man-made attractions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ranking
  • Tourism
  • Sustainable Development
  • Kermanshah