نوع مقاله : مقاله برگرفته از پایان نامه

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت و توسعه کشاورزی-دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی-دانشگاه تهران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد توسعه روستایی، گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج،ایران

3 استادیار گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج،ایران

چکیده

تغییر اقلیم یکی از چالش‌های اساسی پیش‌روی بشر کنونی است. درنتیجه، جلوگیری از تغییرات آب و هوایی و تخریب منابع طبیعی از الزامات حفظ کیفیت زندگی نسل‌های فعلی و آینده است. از راهکارهای تحقق این مهم توجه به توسعه کسب‌کارهای سبز و افزایش سطح سبز بودن کسب‌وکارهای موجود است. کسب‌وکار سبز شغل شایسته‌ای است که ضمن تولید کالاها و خدمات، به حفظ و احیای کیفیت محیط‌زیست و بهبود اقتصاد روستا کمک می‌نماید. نظر به اهمیت زنان روستایی در کسب‌وکارهای روستایی، تحقیق حاضر به برسی الزامات و سازوکارهای توسعه کسب‌وکارهای سبز در بین زنان روستایی پرداخته است. جامعه آماری شامل زنان روستایی دارای کسب‌وکار در شهرستان ری (246 نفر) و کارشناسان این حوزه (80 نفر) بود. از این میان 202 زن روستایی و 50 کارشناس به عنوان نمونه مطالعه شدند. نمونه‌ها به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده دو عدد پرسشنامه محقق ساخته بود و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها علاوه بر آماره‌های توصیفی از ضریب تغییرات و تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. مقایسه کارشناسان و زنان روستایی نسبت به الزامات توسعه کسب‌وکارهای سبز در میان زنان روستایی نوعی تفاوت آشکار ادراکی نسبت به این موضوع را در میان این دو گروه نشان می‌دهد، به گونه‌ای که از دیدگاه زنان روستایی آنچه در اولویت بوده و از اهمیت بیشتری برخوردار است دارا بودن برخی ویژگی‌های فردی و شخصیتی نظیر روحیه کارآفرینی و تمایل جهت ورود به کسب‌وکارهای سبز است. حال آنکه از نگاه کارشناسان وجود امکانات و زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی از جمله مهم‌ترین الزامات توسعه کسب‌وکارهای سبز برای زنان روستایی تشخیص داده شد. بر اساس نتایج تحلیل عاملی الزامات توسعه کسب‌وکارهای سبز در شش عامل اصلی گروه‌بندی شده‌اند که روی هم رفته حدود 76 درصد واریانس کلیه نشانگر ها را تبیین کردندکه حد مطلوب و مناسبی است. نتایج این تحقیق نشان داد که توسعه کسب‌وکارهای سبز روستایی مستلزم توجه به مؤلفه‌های اطلاعاتی و ارتباطی، آموزشی و ترویجی، بازاری و مدیریتی، فرهنگی و نگرشی، دانشی و انگیزشی و در نهایت مالی و اقتصادی است. همچنین، سازوکارهای این مهم شامل توسعه بستر و زیرساخت‌های حمایتی، تسهیل ارتباطات و شبکه‌سازی، توانمندسازی اجتماعی - اقتصادی و در نهایت توسعه‌ شایستگی‌های حرفه‌ای است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prerequisites and mechanisms for the development of green businesses in Rey County from the perspective of rural women and experts

نویسندگان [English]

  • Hossein Shabanali Fami 1
  • Fattaneh Talebpour 2
  • Aliakbar Barati 3
  • Muhammad Asef Shaiq 2

1 Professor-Department of Agricultural Development and Management-Faculty of Agricultural Economics and Development

2 MSc Graduate of Rural Development, Department of Agricultural Management and Development, University of Tehran, ,Karaj, Iran

3 Assistant Professor, Department of Agricultural Management and Development, University of Tehran,Karaj, Iran.

چکیده [English]

Background:

One of the most important concerns affecting humanity today is climate change. As a result, minimizing climate change and natural resource depletion is critical for present and future generations to maintain their standard of living. One way to attain this goal is to focus on the creation of green businesses and boosting the green level of existing businesses. Green business is a rewarding career that helps to preserve and regenerate the environment while also providing goods and services and strengthening the rural economy.

Objectives:

Given the role of rural women in rural businesses, the current study examines the prerequisites and mechanisms for the development of green enterprises among rural women.

Method:

The statistical population included rural women with businesses in Rey County (246 people) and experts in this field (80 people). A total of 202 rural women and 50 experts were interviewed. The samples were chosen using simple random sampling. Data was collected using two researcher-created questionnaires, and descriptive statistics and exploratory factor analysis were used to analyze the results.

Result:

There is a significant perceptual difference between experts and rural women when discussing the criteria for the development of green businesses among rural women, indicating that what is more important and priority from the perspective of rural women is having entrepreneurial spirit and a willingness to work in green businesses, among other personal and personality attributes. However, according to experts, one of the most significant conditions for the growth of green businesses for rural women is the availability of information and communication facilities and infrastructure. The prerequisites for the development of green enterprises are classified into six key variables based on the results of factor analysis, which collectively explained around 76 percent of the variance of all indicators, which is a desirable and adequate level. The findings of this research revealed that the development of rural green enterprises involves consideration of information and communication, education and extension, market and management, culture and attitude, knowledge and motivation, and lastly financial and economic components.

Conclusion:

The establishment of a supportive context and infrastructure, the facilitation of communications and networking, socioeconomic empowerment, and finally the development of professional competences are all proven to be critical mechanisms for green business development among rural women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Women
  • Rural Development
  • rural employment
  • Green business
  • Rural entrepreneurship