نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد شهرسازی گرایش برنامه ریزی شهری دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد یاسوج ایران

2 دانشیار گروه معماری و شهرسازی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

3 جغرافیا‌و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه مازندران ایران

چکیده

مکانیابی از مهمترین مباحث در برنامه ریزی شهری و منطقه ای محسوب میشود. مکانیابی بهینه توسط برنامه ریزان و تصمیم گیران شهری علاوه بر دسترسی آسان، به افزایش رفاه جامعه کمک میکند. در روشهای تصمیم‌گیری چندمعیاره به‌جای یک معیار سنجش بهینگی، از چند معیار برای سنجش استفاده می‌شود و این روش، تحلیلی مناسب برای انتخاب یک گزینه ارائه میدهد. هدف از پژوهش حاضر مکان‌یابی برای سکونت در برنامهریزی شهری و منطقهای با استفاده از معیارهای مختلف با استفاده از روشهای ویکور و الکتره است. برای این منظور ابتدا معیارهای لازم جهت مکانیابی شناسایی شد. برای وزندهی معیارها بدلیل اینکه ارزیابیهای افراد از معیارها کیفی و غیردقیق هستند، از تئوری مجموعههای فازی برای مقایسات زوجی در روش تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده شد. سپس با استفاده از روش‎های تصمیم‎گیری چند معیاره ویکور و الکتره به رتبهبندی و انتخاب بهترین گزینه برای مکانیابی اقدام گردید. برای اعتبار سنجی مدل هیبریدی فازی ارائه شده از یک مثال عددی مورد استفاده در تحقیقات قبلی استفاده و ضمن نشان دادن کارایی مدل ارائه شده در این تحقیق، نتایج با تحقیقات قبلی مقایسه گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که با استفاده از روش‎های تصمیمگیری چند معیاره میتوان مسائل مکانیابی مربوط به برنامهریزی شهری و منطقهای با گزینهها و معیارهای کیفی و کمی مختلف را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و اولویتبندی گزینهها را انجام داد. برای تبیین کیفیت زندگی در محله‏های شهر نوشهر، از داده‏های پرسشنامه‏ای و داده‏های مستخرج از منابع دیگر استفاده شده است. برای تعیین حجم نمونه‏ی مورد مطالعه، از رابطه‏ی کوکران بهره برده و تعداد 380 نفر در سطح محله‏ها توزیع شده است. هدف این پژوهش بررسی متغیرهای فردی مؤثر بر رضایت مندی شهروندان از کیفیت محیط زندگی در بافت قدیم و جدید شهر نوشهر است تا با تبیین علمی‌تر تأثیرگذار بر کیفیت زندگی، الگوهای مناسب‌تری جهت برنامه‌ریزی‌های آتی ارایه گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Spatial study and analysis of urban poverty (case study of Yasuj city)

نویسندگان [English]

  • elahe moradi 1
  • yaghowb peyvastehgar 2
  • abdolmotaleb karimzade 3

1 master of urbanism,urban planning, engineering, azad university of yasouj,iran

2 Associate Professor of Architecture and Urban planning , Yasooj Branch , Islamic Azad University, Yasooj, Iran

3 geography and urban planinng mazandaran university ,iran

چکیده [English]

Background:

The rapid and unplanned growth of urbanism and urbanization has created major problems, the most important of which is the poverty of the city. ). The city of Yasuj in recent decades has accelerated growth and development so that its population has increased from 931 people in 1345 to 134532 people in 1395. The purpose of this study is to investigate and analyze the spatial indicators of urban poverty in the blocks of Yasuj. The required information has been obtained through documentary and library studies, and raw data have been obtained from the statistical blocks of 2016 in Yasuj.

Objectives:

The purpose of this study is to investigate and analyze the spatial indicators of urban poverty in the blocks of Yasuj city

Method:

The approach of the research space is descriptive-analytical according to the nature of the subject and the goals of the research. The method of data collection was in the form of documents and libraries and obtained from statistical blocks and detailed plan of Yasuj city in 2016. For this purpose, first the indicators studied in Excel software were scaled and their weight was obtained, then by combining these indicators, the integrated index of urban poverty (Yasuj) has been obtained. To analyze the poverty indicators of the city, the methods of analysis of local Moran statistics, hot spot analysis, three-dimensional profile drawing and trend analysis of indicators in Arc Gis environment have been discussed. By converting the hot spot map to a raster layer, the integrated urban poverty index is zoned.

Result:

The results of this study indicate the high score and clustering of urban poverty in the western and northwestern blocks of Yasuj city and the low score of urban poverty in the central blocks of Yasuj city.

C onclusion:

Zone one in Yasuj city is in the middle to poor category. Zones two and three are moderate to very prosperous, and finally zone four is in the very poor category in terms of the distribution of urban poverty indicators in Yasuj.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords : Spatial analysis
  • urban poverty
  • Moran statistics
  • hot spot
  • Yasuj city